పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
127
అష్టమాశ్వాసము


కనుజుఁ డైనను తనుజుఁ డైనను సఖుండ!
ధరణి శరణార్థి కరుణాపదంబు గాఁడె?

28


క.

అనుటయు హృదయజ్ఞుం డగు, హనుమంతుని చేత వేగ నానీతుఁడు స
ద్వినయాన్వితుండు నై రా,మునకుం ప్రణమిల్లె నసురముఖ్యుఁడు భక్తిన్.

29


ఉ.

అత్తఱి రాముఁ డిట్లను నిశాటకులేంద్ర దశాస్యరాజ్యసం
పత్తికి నెల్ల ని న్నిపుడు పట్టముగట్టితి వైరిఁ గొట్టితిం
జిత్తమునందు సందియము సేయకు మిందునకు న్నిదర్శనం
బుత్తముఁ డైనభానుతనయుండును వాలియుఁ గారె యారయన్.

30


గీ.

దైవవశమున నరుఁడు పదాననుండి, కనుఁ బదాంతరము విభీషణునియెడ నిది
ప్రబలె రేఖాతపత్ర మౌ రాముపదము, పట్టి యేకాతపత్ర మౌ పదముఁ గనుట.

31


వ.

అంత నాదశగ్రీవానుజుం డగ్రభాగంబునంద భరతాగ్రజాాపాంగసుధాతరంగాభిషిక్తుం డయ్యును బునరుక్తరాజ్యాభిషేకుం డై సుగ్రీవునికైవడి విశ్వాసభాజనంబును నగుచు రావణబలంబు నఖిలంబును నెఱింగించి లంకపై విడియుటకు సేనాసముత్తరణహేతు వగుసేతువు నిర్మింప నతీగంభీరం బగుపారావారంబు నారాధింపు మని సవినయంబుగ విన్నవించిన.

32


క.

అంబుధిని మదిఁ దలంచుచు, నంబుధితమహత్త్వదర్భశయనస్థలియం
దంబుధిహృదయేశయుఁ డపు, డంబుధిపై ననిలసఖుక్రియన్ శయనించెన్.

33


క.

ఈదారి నతఁడు నియతి మ, హాదర్భాస్తరణమధ్యమధ్యాసీనుం
డై దివసత్రయ ముండిన, యాదఃపతి యప్రసన్నుఁడై వర్తిల్లెన్.

34


శా.

భూపాలాగ్రణి రాఘవుండు కుటిలభ్రూభాగుఁ డంభోధిపైఁ
గోపోద్రేకవిపాకపాటలితచక్షుఃకోణ ముజ్జృంభిత
వ్యాపారంబుగఁ జాపముం గొనుటకై వాంఛించె వేగంబుతో
నాపాతాళపితామహప్రథమసర్గాటోపము న్మాన్పఁగన్.

35


శ్రీరాముఁడు సముద్రునిపైఁ గోపించుట

వ.

అంత.

36


మ.

బలువిల్లమ్ములుఁ దెమ్ము తమ్ముఁడ మదప్రారంభగంభీరునిన్
జలధిం గాల్నడ సేసెదం గపుల కస్మద్దోఃప్రతాపంబు ది
క్కులఁ బేరెక్కఁగ నంచుఁ బల్కుచు నతిక్రోధానురోధోద్ధతిం
బొలిచెం గార్ముకపాణి యత్తఱిఁ [1]దిరుప్పుల్లాణి నుల్లాసియై.

37
  1. సేతువు