పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
120
చంపూరామాయణము


త్కరసరము న్గనుంగవను గాటుక యయ్యె దిశాంగనాళికిన్
ధరణీధరారివైరిపురదాహసముద్వహధూమ్య యత్తఱిన్.

113


మ.

అతివేగంబున లంక కాలెడునెడన్ హాతాత హామాత హా
సుత హాబాంధవ హామనోదయిత హాసుస్నిగ్ధ మీ రెందుఁ బో
యితిరో నేను హతుండనైతి నని భూయిష్టంబుగాఁ బౌరసం
తతినా నాపరిదేవనోక్తులఁ బరీతం బయ్యె నల్దిక్కులున్.

114


చ.

వఱలు సురీముఖాళికి నివాళి యనీరద మైననింగికిన్
మెఱుపులభంగి యంబుధికి మిక్కిలి బాడబ మయ్యె నెద్ది యా
గురుతరవాలకీలి మిణుఁగుర్లు గనుంగొన నద్భుతంబు లై
హరహర వర్తిలె న్ద్రిచతురాహము లాఱక ఘోరకాంతులన్.

115


ఉ.

ఆరయ దీప్యమానపవనాత్మజువాలముసంగతి న్మహాం
గారసమూహశేష మగుకర్బురరాజుపురంబుఁ జూచి బృం
దారకవైరు లంబరపథంబుననుండి సృజించి రశ్రువుల్
జోరన నాత్మగేహములఁ జొప్పడ నార్చుతెఱంగు దోఁపఁగన్.

116


చ.

శతమఖవైరియాజ్ఞ నని సల్పినకృత్యము దైత్యరాణ్ణియో
జితులయి యుండియుం గడఁగి చేయ నిశాటు లశక్తు లైరి య
ద్భుత మిది మారుతిప్రథితభూరికృశానుఁడు లంకఁ గాల్చె నే
గతి మఱి యిట్లు తత్పితృసఖత్వము నొందియుఁ గాల్పలేఁడుగా.

117


శా.

ఆహనుమన్మహారణిభవానలునందుఁ బ్రణీతశుద్ధి యై
యాహవరంగవిక్రమవిహారకుతూహలిదైత్యుఁ డుల్లస
ద్భాహుబలంబునం దొడరి పట్టిన నిర్జరరాజలక్ష్మి స
స్నేహతచే నిజాధిపునిఁ జేరుటకుం దగ నిచ్ఛయింపఁగన్.

118


క.

ఏల యిఁక వేయుమాట, ల్పౌలస్త్యభుజాగ్రగుప్త లంకాపురము
న్వాలిరిపుదూత చేరెను, గాలునిదూతయు సుఖంబుగాఁ జేరుటకున్.

119


చ.

మలినదశాస్యపాతకిసమాగమసంభ్రమజాయమాన మౌ
కలుషము నెల్ల శోధితము గా నొనరింపఁ దలంచీ యామహా
బలసుతయజ్వ యక్షజయపండితుఁ డై నిజవాలవహ్నిలో
నలఘుగతిం బలాశసమిదావళి హోమము సేసి భాసిలెన్.

120