పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
112
చంపూరామాయణము


మ.

తగువిఖ్యాతచరిత్ర రామరమణిం దర్శించుదుర్జాతభా
వగరిష్ఠక్షణదాచరప్రమదల న్వారించి తెల్పె న్మనో
జ్ఞగుణశ్రీనిధి యైనయాత్రిజట యస్వప్నాంతరంగోత్సవం
బగుసుస్వప్నము సాధుసీధుమధురవ్యాహారధౌరంధరిన్.

50


క.

భూమిజ ముపఘ్న మొక్కటి, లేమి నిలం బొరలుచు నవలిప్తాసురకాం
తాముఖదర్శిత యగుసీ, తామహిలాలతకుఁ ద్రిజట తా జట యయ్యెన్.

51


హనుమంతుఁడు సీతాదేవితో సంభాషించుట

గీ.

అపు డసుత్యాగ మొనరింప నభిముఖియగు, సీత ననుపేక్షణీయఁగాఁ జిత్తమునను, దెలిసి నీతి విచారించి ధృతి వహించి, యంతికముఁ జేరె నలభవిష్యద్విరించి.

52


మ.

ధరణీభృద్రిపువైరి నిష్ఠురవచోదంభోళిదీర్ణావనీ
వరకన్యాశ్రవణాంతరవ్రణశమవ్యాపారభైషజ్యము
న్నిరవద్యాన్వయసంగతిప్రథితము న్విస్రంభణార్థంబు దా
శరథిస్వామిగుణానుకీర్తనసుధాసారంబుఁ జిల్కె న్రహిన్.

53


సీ.

తదనంతరము సమంతాత్ప్రసారితదృష్టి యై శాఖిశాఖాగ్ర మధివసించు
శాఖామృగంబును సత్వరంబుగఁ జూచి చకితాంతరంగ యై సానుజుఁ డగు
రామభద్రునకు భద్రంబు గావుత మని వచియించి యపుడు దుస్స్వప్నబుద్ధి
నడలుచు నిర్నిద్రమగు నిజ్జనమునకుఁ గలవచ్చుటకు నేమి కారణం బ


గీ.

టంచు నూహించి జనకకన్యాలలామ, ప్రబలమాయాసమాయాతపంక్తికంఠ
యామినీచరవల్లభుఁ డనుచు నల్ల, గంధవాహాత్మజునివల్లఁ గరము తలఁకె.

54


క.

ఆసమయంబున డిగి వి,శ్వాసనిదానంబు లైనవచనములఁ గృతో
ల్లాసుఁడు ప్రాంజలి యగుచు మహీసుత నీక్షించి హనుమ యి ట్లని పలికెన్.

55


క.

వేగమున నెసఁగు నీదువి,యోగమున నితాంతశాంతి నొందించిననా
భాగాన్వయపతిదూతను, గా గరిమ నెఱుంగు నన్నుఁ గల్యాణి మదిన్.

56


ఉ.

నీకును దోడుగాఁ దనదు నెమ్మనముం గడువేగ నంచి యం
గీకృతజాగరాగరిమభేదవిశేషమున న్విభావరీ
కోకసమానధర్ముఁ డగుకోసలరాజతనూజుఁ డిమ్మెయి
న్నీకుశలంబు దా నడిగె నీరజలోచన మన్ముఖంబునన్.

57


క.

ఔదలను వంచి మీ కభి, వాదన మొనరించి భక్తివైభవ మెసఁగ
న్వైదేహి లక్ష్మణుఁడు మఱి, యాదిత్యసుతుండు సేమ మడిగె న్మిమ్మున్.

58