పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
110
చంపూరామాయణము


వ.

అని యిత్తెఱంగునం జింతాయత్తచిత్తుం డగుమరుత్తనూజుండు నిశీథసమయంబుఁ గడప, నిశీధినీనాథుండును జరమగిరిశిఖరోపకంఠసేవోత్కంఠితుం డగుడు, దశకంఠుండు నిద్రావశేషంబున నతనుశరప్రహారవిశేషంబునం గలుషీకృతాక్షుండును సరసహరిచందనచర్చానుచర్చిక న్జానకీదర్శనేచ్ఛాహలాహలికం బ్రకటీకృతరాగహృదయుండును, బరివర్తితవైకక్ష్యదామంబునం బ్రకటమకుటఘటితరత్నధామంబునం దిరస్కృతనక్షత్రమాలికుండు నై యల్లనల్లన నశోకవనికాప్రవేశంబు గావించిన.

36


ఉ.

ఆసమయంబునం బరీనరాగతవారవిలాసినీకరో
ల్లాసితదీపమార్జనికలం దరళీకృత మై చతుర్దిశా
ధ్యాసితమోవితానము సమస్తము వైళమె చేరెఁ బంక్తికం
ఠాసురసార్వభౌమహృదయం బొకటే శరణంచు నెంతయున్.

37


ఉ.

దానవలోకనాయకుఁ డతండు నితాంతమదాంధుఁ డై కడు
న్మానవకాంత యంచు రఘునాథవధూమణిఁ జేరె నక్కటా!
యానిజమూలపల్లవిత యై తగు సల్లకి యంచు వేగ వై
తానకృశానుకీల సవిధంబును జేరు గజేంద్రముంబలెన్.

38


సీతాదేవి రావణునికి హితము చెప్పుట

సీ.

ఆదశాననుఁ జూచి యాకంపితాంగి యై వైదేహరాజన్యవరునికన్య
పరుషతాసంపత్తిభాజనంబులు విపర్యాసితలోకమర్యాదములును
నాత్మప్రశంసతాప్రాంచన్నృశంసతాపత్రపంబులు నైనపంక్తిముఖుని
సాటోపదుష్ప్రతాపానుపూర్వికల చేత విదార్యమాణచేతస్క యగుచు


గీ.

సంతతాశాంతనుతకీ ర్తిమంతుఁ డైన, కాంతు శౌర్యం బెఱింగినగఱిత గాన
నసురఁదృణముగ నెంచినయదియుఁబోలెఁ, బులు నడుమ నుంచి ధీరతఁ బలికె నిటులు.

39


క.

సకలసదాచారస్థాపకుఁ డగువిధి కులగురుండు పౌలస్త్యుఁడ వీ
వకట పరకాంతఁ గోరెద, వొకయింతయు సిగ్గు లేదా యోహో నీకున్.

40


మ.

విపరీతోక్తులు మాని విన్ దశముఖా విఖ్యాతకూలోపకం
ఠపరిభ్రష్టతరి న్సదాశుగము కుంఠంబై యథాస్థానము
న్నిపుణత్వంబునఁ జేర్చుచందమున నన్నీవుం బ్రతిష్ఠించినం
గృపయు న్మామకజీవితేశ్వరున కెంతే సంధిలు న్నీయెడన్.

41