పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
109
సప్తమాశ్వాసము


యవరోధకామినీనివహంబు ననవరోధంబుగా నీక్షించి తత్క్షణంబ
వితథమనోరథవృత్తి యై విరచితచింతాసమాకులస్వాంతుఁ డగుచు


గీ.

నంతఁ బ్రాకారలంఘనం బాచరించి, సురుచిరాశోకకాననాంతరమునందు
విశ్వవిఖ్యాతసీతను వెదకఁ దలఁచి, యిష్ట దైవతవందనం బిటు లొనర్చె.

28


శ్లో.

నమో౽స్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యైచ తస్యై జనకాత్మజాయై
నమో౽స్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యో నమో౽స్తు చంద్రార్కమరుదణేభ్యః

29


వ.

అని యిష్టదేవతానమస్కారంబు సమనస్కారంబుగా నొనర్చి యంత.

30


చ.

ధరణిజ నిందు నందును బదంపడి రోసి వృథార్తి రోసి ధీ
సురుచిరుఁ డైనమారుతి యశోకవనావనిఁ జెందె శాంతిమం
దిరుఁ డగుమౌని తాఁ బరగతి న్భజియించునుపాయ మాత్మయం
దరయుచుఁ గల్మషప్రశమనైకశుభౌషధి యౌ త్రయింబలెన్.

31


వ.

అందు మందేతరపిచుమందమందారకందరాళ నాగపున్నాగతాలహింతాలతమాలకృతమాల సరళవకుళతిలకామలకలికుచకుటజతక్కోలాంకోల లవంగలుంగవికంకతకేతకీ కదంబోదుంబర కపిత్థాశ్వత్థకురవకమరువక మధూకమాకందచందనస్యందన చంపకచాంపేయ పనసవేతసపలాశపాటలప్రియాళుప్రాయానేకానోకహనికాయపరివృతం బైన యావనావనిం బరిభ్రమించుచు, నభ్రంకషవిటపనిబిడితగగనప్రపంచం బగు నొకానొకకాంచనశింశుపాతరువుం గాంచి, యారోహించి తత్పత్రసంఛన్నగాత్రుం డై వటవిటపిదళపుటనిలీనకపటవటునిచందంబు నొంది యంత.

32


ఉ.

మామిడితోఁపునం దనరుమల్లిని భిల్లుఁడు కల్లిఁ జేర్చిన
ట్లామిషబుద్ధి వేఁపి యమరాలయమాల్యముఁ గాడుదార్చిన
ట్లామఘవారి యాత్మపురి కాశ్రమధారణినుండి తెచ్చి దు
ష్కామత నిల్పినట్టి మహికన్యను జూచె నభూషితాకృతిన్.

33


క.

ప్రతిపత్పారైకసము,ద్యతుఁ డగునధ్యేతవిద్యహరువునఁ గార్శ్యా
న్విత యగుతత్సతిఁ గనుఁగొని, జితారి సామీరి యిటులు చింతిలె నాత్మన్.

84


ఉ.

యామినిఁ జంద్రికారహితుఁ డై శశియుండిన నుండు వానర
గ్రామణి చాయఁ బాసి యధికప్రథ నుండిన నుండుఁగాక యీ
తామరసేక్షణామణినిఁ దా నెడబాసి కకుత్స్థవంశ్యసు
త్రాముఁడు మేనఁ బ్రాణములు దాలిచియుంచుట చిత్ర మెన్నఁగన్.

35