పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
106
చంపూరామాయణము


ఉ.

శ్రీకరపక్షఘాతరయరేచితవీచివిరోచమానర
త్నాకరకుక్షినుండియు మహాబలనందనవిశ్రమార్థ మై
ప్రాకటతుంగశృంగతలరాజితనిర్జరలోక మైనమై
నాకనగంబు సంభ్రమమునం బొడసూపె మహాద్భుతంబుగన్.

5


క.

తనయాత్రకుఁ బ్రత్యూహము, జనియించె నటంచుఁ దను భుజామధ్యతటం
బునఁ దాఁకి త్రోయు ప్రాభం, జనిఁ జూచి హిరణ్యనాభశైలం బనియెన్.

6


క.

మోదమున వచ్చితిఁ జుమీ, నీదుపథిశ్రాంతి నడఁప నే నిపుడు కృత
జ్ఞోదధిపనుపున నిచ్చట, సాదరముగ విశ్రమించి చనుమా హనుమా.

7


క.

పూని గిరిభేదివలనం, దా ననుఁ గాచె న్భవజ్జనకుఁ డటుగానన్
గాను విపక్షుఁడ నీకిపు, డేనుసపక్షుఁడఁ జుమీ సమీరకుమారా.

8


వ.

ఇవ్విధంబునం బ్రార్థించునవ్వసుంధరాధరంబును సబహుమానంబుగా నాదరించి పవమానతనయుం డరిగె నయ్యవసరంబున.

9


మ.

జలరాశి న్వలమానమూర్తి యగునాశైలాధిరాజాత్మజు
న్వలమానాతిశయప్రమాథికులిశవ్యాపారుఁ డీక్షించి త
ద్బలవన్మారుతసూనుసేవనవిధిప్రాగల్భ్యము న్మెచ్చి యిం
పొలయంగా శతమన్యుఁ డయ్యు గతమన్యుం డయ్యెఁ జిత్రంబుగన్.

10


ఉ.

అంత నిశాచరేశ్వరపురాభిముఖంబుగ నేగు నంజనా
సంతతి సాధుపద్ధతికి సంభరితోద్ధతిరోధహేతు వై
యెంతయు నీల్చె నాగజనయిత్రి వడి స్సురసాఖ్య మున్ను భా
స్వంతునిత్రోవ కడ్డుపడు శైలకులప్రవరంబు చాడ్పునన్.

11


మ.

స్థిరసామర్థ్యమునం దనర్చె సురసాధిక్కారలీలాసమా
దరసాధిష్ఠత మీఱు మారుతిపదద్వంద్వంబు కల్లోలినీ
శ్వరసాంగత్యసమేధమానమయి మస్తం బామరద్వీపినీ
సరసాంభఃకణమాలికాభరణశస్తం బై సమ ద్భాసిలెన్.

12


క.

తనువుం దనూకరించుచు, హనుమంతుఁడు సురసయుదరమందుఁ బ్రవేశం
బొనరించి వెడలి వర్తిలె, దనుజారి త్రివిక్రమావతారముదారిన్.

13


శా.

భూయఃప్రస్తుతనిస్తులాంబరపథాభోగప్రయాణుండు త
చ్ఛాయేశాన్వయుదూత శాతముఖతాజాగ్రన్నఖాగ్రంబులన్