పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


శ్రీ

చంపూరామాయణము

సప్తమాశ్వాసము

సుందరకాండము

క.

శ్రీకర విధ్యండసరో, జాకర వర్ధిష్ణుకీర్తిహంసత్రోటీ
ధీకృత్కాంచనశైల ని, రాకృతరిపుజాల కసవరాజనృపాలా.

1


ఉ.

చారణమార్గసీమను నిశాచరనాయకనీత యైనసీ
తారమణీశిఖామణిని దా వెదక న్మదిఁ గోరి వైరిసం
హారిబలోజ్జ్వలుం డెగసె నారఘునాథునిదూత తుంగశృం
గోరుమహేంద్రసానువుననుండి యఖండఖగేంద్రవేగుఁ డై.

2


హనుమంతుఁడు సముద్రముం దాఁటుట

వ.

అప్పు డప్పుడమితా ల్పనల్పకల్లోలినీవల్లభసముల్లంఘనదృఢతరనిహితహనుమచ్చరణతలపీడనంబు సైరింపంగ నక్షమం బై, నిశ్శేషనిస్సరన్నిర్ఝరౌఘం బగుట నిరంతరనిష్పతద్భాష్పవర్షంబునుంబలె, నితస్తతోవితతజీమూతజాతం బగుటఁ బారిప్లవశిథిలధమ్మిల్లంబునుంబలె, సంత్రాసపుంజితకుంజరయూథం బగుట సంజాతశ్వయథుకంబునుంబలె, సాధ్వసధావమానహరిణగణఖరతరఖురకోటిపాటనోద్ధూతధాతుధూళీపాళీపాటలీతవికటకటకం బగుటఁ బ్రక్షరితశోణితంబునుంబలెఁ, దత్క్షణప్రబుద్ధకంఠీరవకంఠకహకహారాపముఖరితకందరం బగుటఁ గృతాక్రందనంబునుంబలెఁ, బరిసరగహ్వరనిబిడనిస్సరత్సరీసృపం బగుట నిర్గళితాంత్రమూలంబునుంబలెఁ, బ్రస్ఫరితతటోపలపతనదళితకీచకసుషిరసమ్మూర్ఛత్పవనపూరపూరితగగనం బగుటఁ భ్రవర్ధమానోర్ధ్వశ్వాసంబునుంబలె, వాగగోచరం బైనదుర్దశావిశేషంబు నొందె నయ్యెడ.

3


ఉ.

కేసరిసూనువెంబడిని ఖేచరపద్ధతి నుద్గమించి యెం
తే సరయంబుగా జలనిధిం బడి బంతిగ నుచ్ఛిఖంబులై
భాసిలు భూమిజాతములు భావిసలాళినిమిత్తసూత్రవి
న్యాసనిఖాతశంకునివహంబుగతిం గనుపట్టె నంతటన్.

4