పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
103
షష్ఠాశ్వాసము


తనఫలవిమోహకౌతూహలగృహీతాభినవమార్తాండమండల ప్రచల్యబాల్యచాపల్యకుపితపురుహూతకరవిధూతభిదురపాత నిహళహనుమదతివిఖ్యాతనామధేయుండును, జరాచరనిరోధబాధాకరసమీరణ ప్రసాదనాయాతజలజాతజాత కరుణాసమాసాదితాసాధారణబహువిధవధానపాయకాయుండును, నఖండజవసమానాయమానపవమానవైనతేయుండును, నగునాంజనేయుం డున్నయెడ కరుగుదెంచి, యతనియతిశయంబు బహుధా నుతించి, వెండియు నావలీముఖశిఖామణుల కిట్లనియె.

91


సీ.

శాఖామృగస్వామిశాసనంబుఁ దరింప గండ మై యుండిన నుండుఁగాక
విగళితారికళంక యగులంక యిచటికి దూరమై తోచినఁ దోఁచుఁగాక
దశకంఠభుజమహాదర్ప మల్పేతరస్థేమ వర్తిలిన వర్తిల్లుఁగాక
యవనిజయునికి మర్త్యామర్త్యగోచరేతరవృత్తిఁ దొరసిన దొరయుఁగాక


గీ.

చింత యేటికి మన కింక నెంతకార్య
మైనఁ బవమానసూనుఁడు పూనుకొన్న
సులభత వహించు నితఁడె కావలయు నన్న
గోష్పదముకంటె మున్నీరు కొంచియంబు.

92


మ.

అని భల్లూకనిలింపనేత పలుక న్హర్షాకులస్వాంతుఁ డై
హనుమంతుండు త్రివిక్రమానుకృతిచే నంగంబు పొంగల బ్లవం
గనికాయంబు చెలంగఁ దుంగలహరీగంభీరవారాశిలం
ఘనజంఘాలజవానుషంగమునకుం గావించె నుత్సాహమున్.

93


క.

తత్తాదృశాసిధారా, కృష్ణారాతిక్షితీశకీర్తిశ్రీరా
జత్తర యహార్యధీరా, చిత్తశయాకార యార్యశేఖరగేయా.

94


చ.

సలలితరత్నకందుకలసత్కుచభారధురీణహూణకుం
తలరమణీసకంకణఝణత్కరణాంచితపాణిపల్లవాం
చలపరిధూయమానసితచామరమారుతలోలమానమం
జులచికురచ్ఛలభ్రమరచుంబితచారుతరాననాంబుజా.

95


క.

సాధూన్నతిగారిగేయ, క్ష్మాధర ప్రాహ్ణాపరాహ్ణమధ్యాహ్నసమా
రాధితరాధారమణ య,సాధారణవారణేంద్రసప్తాంగహరా.

96