పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
102
చంపూరామాయణము


గీ.

చచ్ఛినకబంధుఁ డేటికి శబరితెఱఁగుఁ, జెప్పె నది యేటి కినసూను చెలిమిఁ దెల్పె
వాలి పడనేల సుగ్రీవుఁ డేల నేల, మనము రానేల యీనేల వనరనేల?

84


క.

అని వనరుకపుల పరిదే,వనమునఁ జెవిసోఁకు రాఘవుకథాసుధ ము
న్నినరుచిఁ గమరినఱెక్కల, పునరాగమ మనుజవిగమముం దెల్పుటయున్.

85


మ.

మది నామోదము ఖేద మొక్కట జనింప న్లేచి తా నున్నవ
న్యదరి న్వెల్వడి వచ్చి యత్తఱి నిజోదంతం బెఱింగించి యే
ల దిగు ల్మీ కిఁక రామదూతలకుఁ గల్యాణంబె సంధిల్లు న
ల్లదె మున్నీ రదె లంక దాశరథియిల్లా లందు వర్తిల్లెడున్.

86


క.

జనకజకుశలముఁ దెలియం, జనుఁ డని సంపాతి తెలుప సంతసపడి యా
తని గారవించి యంగద, హనుమన్ముఖు లచటుఁ గదలి యటు చని యెదుటన్.

87


సీ.

అంజనగిర్యధిత్యకశాద్వలస్థలి పచ్చఱాకొణిగెలోఁ బారువంబు
బలుతుంగమడువులోపలికరేణువు వట చ్ఛదములో నిసువైన శౌరిమూర్తి
దానవారియురంబులోని శ్రీవత్సంబు భానుజాంతరపద్మపత్రసమితి
కాదంబవనిఁ దోఁచు నాదిమశ్యామిక మింటనంటిననీలమేఘరేఖ


గీ.

యనఁగ నిజమధ్యమున ధాత్రి దనర మెఱయు
బహులవాతూలజవముహర్ముహురుదగ్ర
లహరికాజాలడోలికావిహరదంబు
నరవితానంబు జలనిధానంబుఁ గనిరి.

88


గీ.

కని దురాలోకశరత భీకరతఁ జూపు, శరధికి మొగంబుగాక దాశరథి శరధి
యట్టిదగుటకు బెట్టిదం భైనకలఁకఁ, గపు లలుకతోడ నుండ నంగదుఁడు పలికె.

89


మ.

తగునా వానరులార మౌనయుతు లై తర్కింప మీ కియ్యెడ
న్సగరు ల్ద్రవ్విన యుప్పుకాలువఁ దరించన్ శక్తి లే కున్నచో
నగసంస్తంభనమౌనిగాతి కటు డాయంగాక యౌర్వాగ్నికిం
దెగనాడ న్వసపోని దుర్యశపుటబ్ధి న్శక్యమా దాఁటఁగన్.

90


జాంబవంతుఁడు హనుమంతుని సముద్రలంఘనమునకుఁ బ్రోత్సహించుట

వ.

అని పలుకునంగదునివలన నంగద లడంగ సుఖిలప్లవంగపుంగవు లభంగురతరంగిణీభుజంగపారీణప్రసంగరీణత మెలంగెడు తెఱంగు లూహించి యంచితనయోపాయవంతుం డగు జూంబవంతుం డుదయగిరిశిఖరజాతచూతనూ