పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
101
షష్ఠాశ్వాసము


క.

కినుకం దొడరి కచాకచి, యని సలిపి తదీయగాత్ర మసురహితముగా
నొనరించె సురహితం బగు, తనచరితము జనుల కద్భుతము గావింపన్.

75


ఉ.

అంతట వానరప్రముఖు లద్రివనద్రుమదంతురీభవ
త్ప్రాంతరయానుజన్య మగుశ్రాంతత వాయ నుపాంతవర్తివే
శంతము పొల్పుఁ దెల్పునవసారససౌరభవంతము న్నభ
స్వంతము మెచ్చి యొక్కబిలవాటము సొచ్చి తదంతరంబునన్.

76


చ.

మును పజుఁ డొక్కమౌనితపముం జెఱుప న్మది మెచ్చి హేమ కి
చ్చిన మయ కౢప్తహేమవనిఁ జెల్వగు మేరుసవర్ణి కూర్మినం
దన నొకతె న్స్వయంప్రభ యనందగు దివ్యవధూటిఁ గాంచి యా
వనిత మహత్త్వశక్తి బిలవాటము వెల్వడి వచ్చి యొక్కెడన్.

77


హనుమదాదుల ప్రాయోపవేశప్రయత్నము

క.

మిట్టాడ నరుఁడుపుట్టని, నట్టడవి వసించి కపులు నాథుఁడు మనతోఁ
బెట్టినమితిఁ దప్పియు మహి, పట్టిం గనమైతి మెట్టిపాపం బనుచున్.

78


చ.

కళవళమంద నంగదుఁ డిఁక న్మన మూరక పోయినప్పుడే
తలఁ దెగవ్రేయుఁ గాని యొకతప్పును గావఁడు భానుసూనుఁ డా
ఖలమతియుగ్రదండమునఁ గాయము వాయుటకంటె నీవన
స్థలి మునివృత్తిఁ బ్రాణములు దాల్చుట మే లగునంచుఁ బల్కినన్.

79


మ.

హనుమంతుం డను నేటిమాట పతికార్యం బట్లు పోకార్చి యీ
వని నెట్లుండెడువార మాదొరకు దవ్వా యివ్వనం బెందుఁ దూ
ఱినఁ బోనీయక పంపువెట్టి తల లేఱించుం గపిస్వామి యొ
ప్సనియాలోచన మాని మే న్సడలుఁడీ ప్రాయోపవేశంబునన్.

80


గీ.

అనుచు హనుమదాదు లైనవానరులు ప్రా, యోపవేశమునకు నుద్యమంబు
సలిపి కుశలయందు శయనించువా రార్తి, తోడఁ జింతసేయఁ దొడఁగి రిట్లు.

81


మ.

మనువంశంబునఁ బుట్ట నేమిటికి రామస్వామి దాఁ బుట్టుఁగా
క నిగాఢాటవి కేల వచ్చె గురువాక్యస్వీకృతి న్వచ్చుఁగా
క నిశాటేశుఁడు సీత నెత్తికొని లంకామార్గముం జేరనే
ల నతండేగ జటాయు వాయసుర నేలా తాకి కూలె న్మహిన్.

82


క.

కూలినజటాయు వట్టె పొ, కాలక రఘుపతికి సీతఁ గైకొని చనియెం
బౌలస్త్యుఁ డనుచుఁ దెలుపఁగ, నేల యతం డలకబంధు నేలా తునుమన్.

83