పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
100
చంపూరామాయణము


డొసపరిచంటిగట్టుఁ దిగనోపని యీకపిరా జుపేంద్రజ
వ్యసనముఁ బాపె నద్దిర భవద్దృఢచాపవిటంకటంక్రియల్.

69


శా.

లోకాలోకముదాఁక నేకగతి నాలోకింపఁ బాల్పడ్డ యీ
లోకాలోకవిధాయిసూనుఁ డిఫు డిల్లు న్వాకిలిం గల్గి వ
ర్షాకాలోదిత మైనపోణిమికి నోఁచంజాలె నిన్నాళ్లకు
న్మీకారుణ్యమువంక నిట్టి హితుని న్మీ రిట్లు కోపింతురా?

70


వ.

ఏవంవిధోదారతారావచనచారిమాపనీతకోపాటోపసముత్పన్నప్రసన్నతామిళన్నిరవధికమైత్రి యగుసౌమిత్రివెంబడి హనుమదానీతనానావిధానూనవానరానీకినీవితానసంసేవ్యమానుం డగునచ్చండభానుసూనుండు రాఘవుం డున్నకొండదరి కరిగి యతనియడుగుతొగరుఁజిగురులకు నెఱఁగి తదాదరణభరితకౌతూహలాంతరంగతం జెలంగి యంతట.

71


సుగ్రీవుఁడు సీతను వెదకుటకు వానరుల నంపుట

సీ.

తళుకుబేగడకొండదండనుండు నితంతు పారియాత్రతటీవిహారుఁ డితఁడు
వలిగట్టుచెట్టుపట్టుల మెలంగు నితండు నిషధాద్రిమేఖలానిలయుఁ డితఁడు
తఱిమెట్టుజాళువాదరి కాఁపరి యితండు గంధమాదనవనోత్కంఠుఁ డితఁడు
కడనేలదాల్పు నిల్కడఁ జెలంగు నితండు వింధ్యాటవీజాతవిహృతి యీతఁ


గీ.

డని మఱియు నెన్న వసపోని యచలవితలి, నధివసించియు సంఖ్యకు నధికమైన
వానరేశుల వేర్వేఱఁ గానిపించి, యినతనయుఁ డప్పు డారాఘవేంద్రునాజ్ఞ.

72


సీ.

మిహిరుండు వొడముచో మేనుతొల్సంజకుంకుముటెక్కుఁబూనుదిక్కునకు వినతుఁ
బరువంపువిరివింటిదొరమత్తకరి యత్తమిలుహరిత్తునకు సమీరతనయు
మొసలితేజివయాళిమురిపంపుజగరౌతు సామి గా నోఁచునాశకు సుషేణు
జంటనాలుకకంటసరిదంటచెలినంటు గలదిశకును శతబలికపీంద్రు


గీ.

నెలకు జానకిసేమంబుఁ దెలిసిరండ, టనుచుఁ బంచిన వారలు నచట నచట
నరసి ధరణిజఁ గానక మరలి రంత, హనుమదాదులు దక్షిణంబునకు నడచి.

73


శా.

పోవం బోవ నఖండకండుజటిలభ్రూభంగజాతస్థలీ
భావోదగ్రసరణ్యరణ్యధరణీభాగంబునం దొక్కర
క్షోవీరుం డెదిరింప వానరబలస్తోమంబు గంపింప న
చ్చో వాలిప్రియసూనుఁ డానిశిచరు న్శూలాగ్రభీతామరున్.

74