పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
99
షష్ఠాశ్వాసము


రఘువీరకీర్తి నర్తకిజక్కిణికి యుక్త మగుచామరంబు లై యమరె ఱెల్లు
కపివాహినులపిండు కాఁగల్గు టూహించి యంబువాహినులెల్ల నాఱఁదొడఁగె


గీ.

లంక వంటిది యింక నిశ్శంకరాజ, హంససంచారమునకుఁ దా వగు నటంచుఁ
డెంకియై తోఁచెఁ బుడమి నిశ్శంకరాజ, హంససంచారమునకు నయ్యవసరమున.

62


శా.

చేతోజాతశరప్రణీతహృదయచ్ఛిద్రప్రణాళీవిని
ర్యాతస్నేహమయప్రతిశ్రవభరుం డై యుండుమార్తాండి రా
గాతివ్యాప్తి నిరాకరింప భృతకోపాటోపచాపోద్గతిన్
సీతానాయకుఁ డంప లక్ష్మణుఁడు వచ్చె న్వేగఁ గిష్కింధకున్.

63


లక్ష్మణుఁడు కిష్కింధకుఁ బోవుట

శా.

వాలిప్రోద్భవుఁ డప్పు డంతిపురికేవ న్నిల్చి రాగాంధత
న్రేలెల్ల ప్రతిజాగరూకుఁ డగుట న్మేల్కోని సుగ్రీవుని
ద్రాళుత్వమ్మునకు న్విచారపడుచో రామానుజాలోక భీ
తాలోలప్లవగారవాపహృతనిద్రారక్తనేత్రాబ్జుఁ డై.

64


క.

లేచి కొలువుండి సచివుల, వాచోన్నతిఁ బ్రకృతిఁ జెంది వర్తిలు నవ్వై
రోచని సౌమిత్రిధను, ర్జ్యాదండనినాదనిశమనానతముఖుఁ డై.

65


మ.

ఘనఘోషశ్రుతిచేఁ దలంకునహిరేఖం బీఠముం డిగ్గుచో
హనుమంతుందు నినున్ జయోన్నతునిఁ జేయ న్నెయ్యపున్గిన్కఁ ద
మ్మునిఁబంపం జను రాఘవుం డని భయంబు న్మాన్ప సౌమిత్రిసాం
త్వనకై తారనుఁ బూన్ప వెల్వడియె నత్తన్వంగి శుద్ధాంతమున్.

66


గీ.

వారుణీయుక్తిఁ దేజంబు వదలి రాజు, కనఁబడ నిశాంత మపుడు నిష్క్రాంతతార
మపగతతమంబు నయ్యెఁ బూర్వాశ వత్త, మిలెడు సత్పథసంచారి మిత్రుఁ డమర.

67


ఉ.

తారధరావతారకరతార యనం దులలేని మేనిశృం
గారముతోడ నెన్నడలఁ గార్యవశత్వరఁ దెల్పు నూత్నము
క్తారశనాగుణాంఘ్రికటకస్వనితార్భటితోడ లక్ష్మణుం
జేరఁగవచ్చి కేల్మొగిచి చిల్కఁదొడంగె వచోమరందమున్.

68


చ.

బిసరుహబంధుసూతి నొకపెన్గిరి పైఁ జెఱయిడ్డ యింద్రజ
వ్యసనమడంచె మున్ను రఘువర్యుశరం బది యుండుఁగాక నేఁ