పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
98
చంపూరామాయణము


కేతకీతతి భుజంగసంఘం బడంగ, నారీతి భోగినీపతుల కగు మొగలితెగల తగులునకు నగుపగిది వికచకుటజనిచయరుచిర యగునరణ్యానిచే నగణ్య యగు ప్రావృషేణ్యప్రక్రియకు విక్రియం బూని యాజానకీజాని లక్ష్మణు నిరీక్షించి యిట్లనియె.

54


మ.

మెఱుపుందళ్కు మిటారిచాయ దెలుప న్మేఘుండు తన్వంగిపె
న్నెఱిగుంపు న్నెఱయింప జాదినవలా నెత్తావి పై నింప ముం
దఱఁ జిందుల్గొను నెమ్మికొమ్మ నటన ల్దార్పంగఁ గందర్పుఁ డి
త్తఱి నేపాంథుని నొంపఁ డీనవపయోధారాసమిరాహతిన్.

55


పృథ్వి.

చెలంగె నలుదిక్కులన్ శిఖశిఖావళీకంఠకా
హళీధ్వని వియోగితా మపి నరేషు నారీషు వా
జలాకులఘనే దినే సపది యాంతి కే కా యితి
చ్ఛలారభటితో మనోజరణవేగసంసూచి యై.

56


ఆ.గీ.

అభ్రగర్భనిర్యదంబుధారాకరం, భితసమీరభరసమీర్యమాణ
వికచకుటజకుసుమవిసరంబువలన నా, కాశవలయ మనవకాశ మయ్యె.

57


మ.

వనధింగ్రోలెడునీటితోఁ దొడరునౌర్వజ్వాలచేఁ గుక్షియె
ల్లను దస్తంబగుటం జలించి యవి మర్లం గ్రాయఁజొచ్చెన్ ఘనా
ఘనసందోహము లభ్రచారిదివిషద్గాణిక్యమాణిక్యమో
హనభూషామతిదాయివైద్యుతలతావ్యాజంబుచే నియ్యెడన్.

58


క.

సౌమిత్రీ కంటివె చా,లై మహి డిగువర్షధార లభినవజలద
స్తోమశ్యామలపత్ర, వ్యోమన్యగ్రోధశాఖియూడలువోలెన్.

59


వ.

అని వియోగవ్యథాదూయమానుం డగురఘుసూనుం డొక్కవిధంబునం బయోదమలినంబు లగుదినంబులు గడపె నంతట.

60


మ.

హరినిద్రారజనీదినోదయము హర్షాకర్షణోపాయమం
త్రరహస్యం బచిరోపయోగ్యఫలకేదారం బనాలక్ష్యపా
దరిఖేలానటనాంతమాంగలికగేయం బన్వితాన్యోన్యజై
త్రరణోద్యోగమహీధవంబు శరదారంభంబు దోఁచె న్దివిన్.

61


సీ.

కాకుత్స్థువిరహాకులాకారదశఁ బూనుకరణి మేఘుండు పాండురతఁ జెందె
నినవంశ్యుఁ డెత్తు వి ల్లింకనంచుఁ డాఁగిపోయినరీతి నిలదయ్యె నింద్రధనువు