పుట:Chamatkara Nidanamu Guntupalli Gopalakrishna 1910.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

శ్రీ రామ చంద్ర గుర వే న మ 8 . మ

    • చ మ త్కార నీ దానము -

a భారత nuary సంతన్సుఖrom FEB 9 100 ఉ. శ్రీజనకాత్మజా స్తనపరిష్కృత కుంకుమ లేపన క్రియా AKEBO 190 భ్రాజిత నై జవకుమున భానురుచిప్రహి' కేంద్రనీల గో పాలు, గుంటూరు త్రాజిర రేఖబోల్చు రఘురాముఁడు నిత్య మొసంగుతన్సుఖ శ్రీజయముల్ జయంతికుల శేఖర రామమనిషి మౌళికి. సీ. ఏభామభామహ త్వాభావజనక గర్భక్షీరజల చంద్రకళయయ్యె ఏసీత సీతామహీమధ్యభాగ నిహ్కౌంత పేటీమణి ప్రాయయయ్యె ఏరామరామవా మోరుమధ్యస్థలీ సూనతల్పాంత శృయానయయ్యె ఏవామవామ దేవా వేదిత పురాణ చాపకృత్కళ్యాణ రూపయయ్యె అట్టి భూక న్య నిజ శేవ కాభిమాన్య | రమ్య సౌజన్య శ్రీనగ్సరావు పేట హర్మ్యసంస్థాన ధన్య జయంతి రామ | విభున కఖిలజ యైశ్వర్యవృద్ధి జేయు. " మ. హఠకృష్ణాంబుజగర్భరూపములచే నార్యారమా వాక్సమా చరితోద్భూత్యవ నాహృతిక్రియల నిచ్చ ల్సేయుచుందద్గుణ స్ఫురణల్ జూపుచు మూలకందమగు నాజ్యోతిఃకళాతత్వమా ' దరతంబోల్చు జయంతి రామవిభు నిత్యానందహృత్పీఠికక్. క. అనిమంగళ రూపాళా | సనముంగీల్కొల్పి మృదురస ద్రాక్షాపా కనిరూఢికృతి మ హేశ్వర | ఘనకృపవిరచింపముదము గంటిమనీషక్. సీ. చతురతాదృతి మరకతలింగ శతకంద పద్యకల్పన( దొల్లి బరగి నాడ తరువాత శ్రీగిరీ శ్వరమల్లి కార్జున సీసపద్య శతంబు జెప్పిశాడ నవతలబుధహృద యాహ్లాదమన సంవరణరాట్చరిత్ర మేర్పరచినాడ 'గద్య పద్యశ్లోక గానరీతులఁ బెక్కు గుప్పించిచాటువుల్ గూర్చి నాడ 6.