పుట:Chamatkara Nidanamu Guntupalli Gopalakrishna 1910.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

నిపుడునుడి వెద నీచమత్కృతిని దాన | మాది వేదాధ్య గుంటుపల్యన్వయాభి . శిష్ట నందవరీక వసిష్ఠగోత్ర | భవుడ గోపాలకృష్ణాఖ్య కవివరుండ. క. ఏనిపు డేకాశ్వాసా | నూనసర సరసిక తా మనోహరసీతా జాని దయచమత్కారని , దానాఖ్య గ్రంథరచన ధరియించితమిక్ . గీ. కూరు నరకృతియిదియని కొందరందు | రేమొ కలుషని రాసనరీతిపూత చరితుడౌ రామమూతి యకురవిలాస | వినుతి కేమి కోరంత లేదనుచు నెంచి. . క. ఆతః క్లేశనివారణ | మూతః కృపాపూతి? కఖిలబుధహృద్భవన స్పూతిః కిని రామమూలికి | కీతి తసత్కీతి కొప్పగించితిఁదీనిక్. సీ. శాంభ వానుగ్రహా దంఖాఖి లైశ్వర్య శుంభద్ధ నాఢ్య కరంభకంబు బంధిత నిమ్న గాపః ప్రభూత ప్రీహి సంధానమంజరీ బంధురంబు కృతగుణాం గ్లేయ నృపనిరీతివినీతి పూత చాతుర్వర్ణ్య వీత భయము చిత్రతంత్రీవృత్త పాత్రధూమగయాన యాత్రాచలజ్జన స్తోత్ర పదము కలితను ద్రాసు బొంబయి కలక తాయ | లాహ బాదాహ్వయశ్రీ మిళత్రధాన రాజధానీ చతుష్టయ భ్రాజితంబు | ఇండియా దేశ మిందిరా మండనంబు. - 5. ఆయిండియాభిధాఖిల | భూయిష్ట ప్రాజ్య రాజ్య మునక ధిపతియై శ్రీయు క్తచక్రవలిః ప | దాయతవిక్టోరియా మహా రాణిదగు. ఉ. హూణనృపార్పితోప హృతియు క్తమశీగణ తోరణామర సైణవిహారమాణ వసు సౌధతటాంచిత సింహపీఠిక ళ్యాణదచక్రవలిః పదలక్షిత భూమిచరద్రమాంబు భృ ద్వేణి సముద్రపాణి జగతిందగ, మంజులవాణి రాణినా. క. ఆరాణి గారియధికా | రారూఢిన్మించు దేశ మంటలిజిల్లా , వారములో కృష్ణాహ్వయ | చారుజనపదంబు వెలయు చంచగ్గరిమక్ . సీ. బద్దకృష్ణాపగా భవయవ శ్రీకంబు సొనోమహీజాద్రి మానితంబు తృణకాష్ట జల సమృద్ధి ప్రద గ్రామంబు చారుత రా రామ పూరితంబు క్రయవిక్రయాఢ్య వతః కవృద్ధి బహులంబు లలిత సంపత్కృషీ వలకులంబు సదసద్విచార ప్రశస్తసభ్యచయంబు న్యాయాధికార్య వనాయతంబు మధ్య మధ్య ప్రకల్పితా సాధ్యకఠిన | భటజనా స్థానపతి శౌర్యభాసురంబు ఆయ తైకాదశ థనగ్రహణసభాస | నాధభృతము కృష్ణోరి మండలము వెలయు. 03