పుట:Chali Jvaramu.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


రెండువిధములగు మార్పులు కలుగును 8 లోచూపబదినది మొగపురుగుగను 9 లో చూపబడినది ఆడదిగను పరిణమించును.

        *మొగరానియొక్క జీవస్థానము 10 లోచూప బడిన ప్రకారముజ్ ముక్కలుముక్కలై 12 లో చాపబడిన ప్రకారము ఒక్కొక్క జీవస్థానముచుట్టు కొలత మూలపదార్దముచేరి తోకలుగానేర్పడును. ఈ తోకలు పరిపక్వమైన తరువాత ఊడిపోవును. ఈతోకలే పురుషబీజములు. అనగా ఒక్కొకటి ఒక్కొక ఆడు మలేరియాపురుగుతో చేరి 14 లో చూపబడిన ప్రకారం సంయోగము నొంది దానిని గర్భవతిగాజేయును.
      @ 9 లో చూపబదిన ఆడుమలేరియా పురుగు మగమలేరియా పురుగు వలె విభాగమునొందక11, 13 లోచూపినప్రకారము గుండ్రనై పద్దదియగును. 14 లో నొక ఆడుపురుగు పురుషబీజముతో సంయోగమునొంది గర్భవతి యగుచున్నది.  ఇట్లు గర్భవతి అయినతోడనేదానిగుండ్రని ఆకారం మరి కోను గా నగునగును. పిమ్మట దానిజీవస్థానముమనేకముక్కలుగా చీలి ఒక్కొక ముక్క చుట్టు కొలత మూలపదార్దమేర్పడి దానినుండిలెక్కలే

  • మగమలేరియా పురుగు

@ ఆడ మలేరియా పురుగు