పుట:Chali Jvaramu.pdf/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


     *ఇది నెత్తురుత్రాగి బ్రతుకునని చెప్పియుంటిమి. మలేరియా ఈపురుగు తన ఆహారమున్ సంపాదించుకౌనుటకు గాని జీర్ణముచేసికొనుటకుగాని శ్రమపడదు. ఇతరజీవులచే తయారుచేయబడి సిద్ధంగానున్న ఆహారమునుతిని బ్రతుకును. ఇందుచే నిది జీవశాస్త్రములో పరాన్నభుక్కు లనియెడు (Parasites) జాతిలో చేరుచున్నది.  దీనిని ఇద్దరు పోషింతురు.  మొదటి పోషకుడు మానవుడు.  మానవుల నెత్తురు దీని మొదటి నివసస్ధానము. మానవులరక్తమను త్రాగిత్రాగి తుదకిది వారికే అపకారముచేయును. దీని పొషకులలో రెండవది ఆడదోమ.  ఈ యిద్దరు పోషకుల సాయమున నీపురుగు ఎంతెంత కాలము ఎప్పుడెప్పుడు జెవించునో తెలిసికొనవలెను.
       1 మలెరియా పురుగు అన నెత్తురులో నేట్లు నివసిస్తుందో తెలిసికొనుటకు మన నెత్తురున్ గురించి ముందుగా నెరుగవలెను. మన నెత్తురులో ఎర్రకణములు తెల్లకణములు అని రెండువిధములగు ఆనుమాత్రములైన జీవులు గలవు. ఇవి రసి అను ఒకానొకవిధమైన ద్రవపదార్ధమునందు తేలుచుండును. నెత్తురుచుక్క నొకదానిని సూదిమొనతో నెత్తి యొకగాజు పలకమీద పరచి తొగరుచెక్క మొద

  • మలేరియాపురుగు ఇది మననెత్తుటిలో బ్రరుకును.

1 మననెత్తురులోని కణములు