పుట:Chali Jvaramu.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


32

చ లి జ్వ ర ము

వరుసక్రమమున ప్రతిదినము నిర్ణీత కాలమునందు గాని, దినము విడిచి దినముగాని, మూడు దినముల కొకసారిగాని, నాల్గుదినముల కొకసారిగాని వచ్చు చుండుటచే, పూర్వకాలపువైద్యులచేవివరింపబడిన జ్వరములలో ఈ చలిజ్వరములు చేరియున్నవని నిర్ధారణచేయక తప్పదు.

  కాని ఈ జ్వరములకు కారణము మన ప్రాచీన శాస్త్రజ్నులు చెప్పినట్లు కాదనియు దొమకాటుచే మనశరీరములో ప్రవేశించెడి యొకానొక సూక్ష్మమైన వృక్షజాతి ప్రాణియనియు ఇటెవలి ఐరోపాదేశపు వైద్యులు కనిపెట్టియున్నారు. ఈ విషయమైన క్రింద వివరింపబడును.

ఐరోపఖండమునందలి చలిజ్వరము

2.ఐరోపాఖండమునందు అనాది నుండి దక్షిణభాగము న నీజ్వరములు అమితముగ నుండు గ్రీసు దేశమునందు హిపొక్రెటీసు(Hippocrates) మొదలగు వైద్యులు ఈ జ్వరముగూర్చి వ్రాసియున్నారు.

పూర్వులు చలిజ్వరములకు చెడుగాలి కారనమనిరి

విడిచివిడిచి వచ్చుటయు చలితొవచ్చుటయు, వీరు వర్ణించియున్నారు. కొన్నిజ్వరములు విషజ్వరము లనియు, మరికొన్ని సామాన్యజ్వరములనియు విఅధ్యులు కనిపెట్టిరి. కాని మొన్న మొన్నటివరకు ఐరొపాదేశీయులు, ఈజ్వరములు చెడు