పుట:Chali Jvaramu.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


26

చ లి జ్వ ర ము

చును. వాతకఫములు అధికములై యుండునప్పుడు జనించు తృతీయక జ్వరము తొలుతవీపునందు వేద నను కల్గించి శరీరమున వ్యాపించును. తావపిత్తములు అధికంబులై యుండునపుడు జనించు తృతీయక జ్వరము తొలుత శిరస్సునందు వేదనగల్గించి పిమ్మట శరీరమున వ్యాపించును. ఇత్తరంగున తృతీయక జ్వరము మూడువిధంబులై యుండును.

చతుర్ధక జ్వరభేదము

శ్లో॥ చతుర్ధకోదర్శయతి ప్రభావంద్వివిధంజ్వర॥
     జజ్ఝౌభ్యాంశ్లైష్మక: పూర్వంశిరస్తోనిలనంభ వ:॥

తా॥ వాతపిత్త కఫములలో కఫ మధికముగ నున్నపుడు జనించుచతుర్ధక జ్వరము తొలుతపిక్క లయందు నొప్పిని కల్గించి పిదప శరీరమునవ్యాపించును. ఇత్తెరంగున రెండు విధములైన శక్తిని చతుర్ధక జ్వరము జూపునని భావము.

రసగతి జ్వర చిహ్నములు

శ్లో॥ గురుతా హృదయోత్ల్కేశ
      న్సదనం చర్ధ్యరోచకౌ:
     రసస్థేతుజ్వరేలిజ్గం
     దైన్యంచాస్యోన జాయతే॥