పుట:Chali Jvaramu.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


24

చ లి జ్వ ర ము

సంతత జ్వరమనంజను. ఇచ్చట దోషత్రయ ప్రకొపముచే జనించిన నన్తత జ్వరమునందు వాతము అధికముగ నున్నచో ఏడుదినముల వరకు జ్వరము విడువక అనుసరించి యుండుననియు, పిత్తము అధికముగ నుండునపుడు జనించినజ్వరము పదిదినముల వరకు నిరంతరముగ వ్యాపించియుండు ననియు, కఫము అధికముగ నుండునపుడు కల్గిన జ్వరము పదిరెండు దినములవరకు ఎడలేక యుండుననియు అర్ధము.

సతత అన్యేధుష్క తృతీయక చతుర్ధక జ్వర లక్షణములు.

 శ్లో॥ అహోరాత్రేనతతకో ద్వౌకాలావనువర్తతే,
      అన్యేద్యుష్కన్త్వహోరాత్ర ఏకకాలం ప్రవక్తతే
      తృతీయస్తృతీయేహ్నిచ్రుర్హేహ్ని చతుర్ధకం

తా॥ రాత్రిపగలు ఈరెండుకాలములయందును అనగా పగటియందు జ్వరము వ్యాపించి సాయంకాలమున శమించి మరల రాత్రియందు జ్వరవేగమును

సతత జ్వరము

జూపునది సతత జ్వరమని భావము. రాత్రియందైనను అగటియందైనను ఒక కాలమున వ్యా

అన్యేద్యుష్క జ్వరము