పుట:Chali Jvaramu.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


11

మొదటి ప్రకరణము

రెండవపటములో వెంకయ్యకు 1 తేది సాయంకాలము 105 డిగ్రీలకంటె హెచ్చుగ జ్వరము వచ్చినట్లు చూపబడినది. ఆ దినము ఉదయమున ఎంత ఉన్నదో చూడలేదు. రెండవతేది ఉదయమునకు ఆజ్వరముతగ్గి 97 డిగ్రీలకు వచ్చియున్నది. అనగా సామాన్యముగా మనశరీరమునకుందు వేడిమికంటె తగ్గియున్నది. 2,3,4వ తేదీలలోకూడ మధ్యాహ్నమున జ్వరము 105 డిగ్రీల వరకు హెచ్చి యున్నది.


3-వ పటములో సుబ్బన్నకు 1-వతేదీని జ్వరము 105 డిగ్రీల కంటె కొంచము తక్కువగా వచ్చియున్నది. 2,4 తేదీలను జరమురానేలేదు. 3-వ తేదీని రమారమి 105 వరకును 5 వ తేదీని 103 వరకును వచ్చియున్నది.

వెంకయ్యకు 4-వ తేది సాయంకాలమునను, సుబ్బన్నకు 5-వ తేది ఉదయమునను క్వయినా ఇయ్యబదినది. (2,3 పటములను చూడుము) వెంకయ్యకు 5-వ తేది సాయంకాలమున రావలస్దిన జ్వరము రాలేదు. శరీరవేడిమి 99 డిగ్రీలవద్దనే నిలిచి పోయినది. సుబ్బన్నకు 5-వ తేదీ సాయంకాలము మామూలు ప్రకారము 105 డిగ్రీలవరకు రావలసిన