పుట:Chali Jvaramu.pdf/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


10

చ లి జ్వ ర ము

2-వ పటములో పైకి, క్రిందికి ఎక్కుచు దిగుచు నున్నట్లు గీయబడిన గీటుజ్వరముయొక్క హెచ్చు తగ్గులను తెలియజేయును. ఈగీటు, క్రిందికి దిగు సమయమున జ్వరము తగ్గుచున్నట్లును, గీటుపైకి ఎక్కుతున్న సమయమున జ్వరము హెచ్చుచున్నట్లు ఎంచవలెను. ఈపటములో 96, 97, 98, మొదలగు సంఖ్యలు శరీరముయొక్క వేడి యెన్ని డిగ్రీలు ఉన్నదో తెలుపుసంఖ్యలు. ఈ పటములో పైభాగమునౌన్న 1,2,3 మొదలగు అంకెలు తేదీలను తెలియజేయును. 'ఉ ' అనునది ఉదయమును 'సా 'అనునది సాయంకాలమును. తెలియజేయును.

శరీరముయొక్క వేడిమి 100 లేక 101 డిగ్రీల వరకు ఉండిన కొంచెము జ్వరముతగిలినట్లు ఎంచు దుము. ఈవేడిమి 108 లేక 1`04 వరకు ఉండిన హెచ్చు జ్వరమనియు 108 లేక అంతకంటె హెచ్చుగ నుండిన విపరీతజ్వరమనియు చెప్పుదుము. దేహం మిక్కిలి చల్లగా నున్నదనియు 96 లేక 906 డిగ్రీలకు దిగినయెడల మిక్కిలి శీతలముగ నున్నదనియు చెప్పుదుము. జ్వరము 107 డిగ్రీలకుమించి పోయినను శీతలము 95 డిగ్రెవెలకంటె దిగిపోయినను జీవింఛుట దుర్లభము.