పుట:Chali Jvaramu.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


చ లి జ్వ ర ము

బెదిరించుచు మునసపు కరణముల ద్వారా రాయబారములనంపుచు కరణముల ఇండ్లలో విందుభోజనము లారగింఫుచుందురు.

కావున ప్రజలజ్ఞానాభివృద్దికి చేయుభారము శాస్త్ర జ్ఞానముగల వైద్యులదేకాని సర్కారువారి దంతగాకాదు. ఈవిషయమైప్రజలకు కావలసిన సామాన్య విషయములను బోధించ్చు నిమిత్తము ఆరోగ్య మను పేర నొక మాసపత్రికను సాగింప బూనితినిగాని తగినంత ప్రోత్సాహము క్నబడక పోవుటచే తను ఒక్కొక విషయమై పెక్కుసంచికలలో ముక్కలు ముక్కలు గా వ్రాయుటకంటె ఒక్కొక విషయమును గూర్చి ప్రత్యేకముగా నొక్కొక చిన్నపుస్తకమును ప్రచుతించిన నది శాశ్వతముగా నుపయోగ పడునని తలచుటచేతను ఈచిన్న పుస్తకమును వ్రాయబూనితిని.

మన దేశమునందు జనన మరణముల లెక్కల లో వ్యాధులను క్రమముగ పేర్కొనుట లేదు. ఈ రిజిష్టర్లను తయారుచేయు గ్రామాధికారికి దేహ ఖాయిలా, జ్వరం విరేచనములు, అను ఈ 3 బాపతుల వ్యాధులుతప్ప తక్కినవి తెలియవు. ఈ బాపతుల క్రిందనైనను తనపైయుద్యోగస్థుడు గ్రామమునకు వచ్చిన దినముననే వినికినిబట్టి వ్రాయు