పుట:Chali Jvaramu.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


మొదటి ప్రకరణము

యొక్క, వ్యాపకమును గూర్చియు దానిని తప్పించు వైద్యుల కొను మార్గమును గూర్చియువివరముగ బోధింపక పోవుట మనదేశమందలి వైద్యులలోపము.

వైద్యుల లోపము

ఈ విషయముల యందు సర్కారువారు అంత గా సాయము చేయజాలరు. ఒకవేళ సాహసించి చేయ బూనినను వారి ఉపదేశములు ప్రజలకంతగా హితవుగా నుండవు. ఇందుకు ఉదాహరణమేల్మన:-

సర్కారువారి ఉపదేశము ప్రజలకు హితవుగా నుండవు

మునివిపల్ జవానువచ్చి కలరారోగిగల ఒక ఇంటియందలి వారికి "రోగినందరును తాకకూడదు; ప్రత్యేకముగా నొక గదిలోనుంచి వైద్యముచేయవలెను" అనిచెప్పి నప్పుడు "మీ యింటనుండు చలిజ్వరమునకు మె పెరటిలోని పాడునూతిలో నున్న దొమలే కారణము. ఆ నూతిని పూడ్చిన మీకు జ్వరములురావు" అనిచెప్పినప్పుడు ఆజవానుచేసిన హితోపదేశమునకు ప్రత్యుపకారముగా రెండు తిట్లు తిట్టి తలుపులు మూసికొందురు. ఇట్టిప్రజలకు నచ్చజెప్పి బోధించుట కేర్పడిన శానిటరీ ఇనస్పక్టర్ల నేకులు ప్రజలతొకలసి మెలసియుంది తగినరీతిని బోధచేయుటకు బదులుగా తమ యధికారమును చెలాయించుచు వీదులలోనున్న బండ్లజాబితాలు తయారుచేయించి న్యూసెన్సు క్రిందచేర్చి