పుట:Chali Jvaramu.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


చ లి జ్వ ర ము

చెప్పిన "కాదు కాదు అమ్మవారు" అనును. ఒకకాలో చేయియో ఉపద్వవముగ వాచినప్పుడు నీ శరీరములో ఒకానొక విధమైన సొక్ష్మజీవులు ప్రవేశించి రక్తమును చెరుచుటచే నీకు కురుపు వేయుచున్నదని చెప్పిన 'కాదుకాదు,మంత్రమూ అనును; లేదా "మా పొరుగింటివాడు ప్రయోగము చేసెను" అనిచెప్పును. అమితమైన చలి కుదుపుచే నడకుచు ఇంటిలో నున్నదుప్పట్లు అన్నియు కప్పుకొను నొకరోగియొక్క శరీరమంతయు 15 నిమిషములలోపల తహతహమండుచున్నట్లు చేయు మార్పు జ్వరలక్షణమనియు. ఈ జ్వరము దోమకాటు మూలమున మన నెత్తుటిలొ ప్రవేశిజ్ంచు నొకా నొక పురుగువలన కలుగుచున్నదనియు చెప్పిన యెడల "కాదు కాదు, దయ్యమూ అనును. ఇట్టి నమ్మకము చదువెరుగని జనసామాన్యమునందే గాక బి.ఏ.. ఎం.ఏ. పరీక్షలలోఫ్ తేరినామని చెప్పుకొను జ్ఞానము దేశమంతటను వ్యాపించి యుండుటకు వైద్యులే కారకులని నానమ్మకము. ఒక వ్యాధిని గుర్తెరిగిన వైద్యునకు ఆ వ్యాధిని కుదిర్చినంతమాత్ర మున తన పని తీరలేదు. తన సాటి ప్రజలకు ఆ వ్యాధి