పుట:Chali Jvaramu.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


చలిజ్వరము

ఇది వ్యాపించువిధము ; దీనిని నివారించు పద్ధతులు ; చికిత్స

మొదటి ప్రకరణము

జ్వరభేదములు

మన దేశమునందు అన్ని వ్యాధులలో సర్వ సామాన్యమైనవ్యాది జ్వరము. గడచిన

జ్వరము సా
మాన్యవాధి.

10 సంవత్సరములలోపల ఏ సంవత్సరము యొక్క జనాభా లెక్కలు తీసిచూసినను ఈ దేశమునందు జ్వరము వలన మృతినొందిన జనులసంఖ్య తక్కిన వ్యాధులన్నిఎటిచే చచ్చినవారి మొత్తముకంటే అయిదారు రెట్లు హెచ్చుగా నున్నది.

క్రొత్తగా మన దేశమున బుట్టిన మహా మారి వ్యాధివలన గడచిన 6 సంవత్సరములలో మన హిందూదేశమున అంతటను జేరి 15 లక్షల మంది చనిపోయినట్టు కనబడుచున్నది. జ్వరమువలన ఒక్కొక్కొ సంవత్సరమునందే 40 లక్షలు మొదలు 50 లక్షలవరకు చచ్చుచున్నారు. మహామారి