పుట:Chali Jvaramu.pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


116

చ లి జ్వ ర ము

 40 దినములకు విడువకుండిన మరియొక చలిజ్వరముయొక్క పటముతొ చేర్చబడినది చూడనగును.
  పటమున వ్రాసిన యుదాహరణములను బట్టి మనము తెలిసికొనవలసిన అంశములలో ముఖ్యమయినవి:--
  1.చలిజ్వరము అందరి రోగులకు వాని లక్షణముల నన్నింటిని క్రమముగ సూపింపవు. ఒక్కొకప్పుడు ఈ జ్వరముల్ అనేక వ్యాధుల పోలియుండును.
 2.వ్యాధి నిదానమునుగూర్చి తనకుసరిగా తెలియున ప్పుడు వైద్యుడు తొందరపడి అయినమందును కానిమందును ఇయ్యకతనమనస్సునకు నిశ్చయమని తోచిన వ్యాధిని నిర్ధారణచేసికొని పట్టుదలతొ చికిత్స చేయవలెను.
 3. చలిజ్వరములందు జీర్ణకోశములు సరిగాపని చేయనప్పుడు క్వయినాను ఎంతయిచ్చినను ప్రయోజనములేదు. అట్టి సమయములలో క్వయినాను నెత్తురులోనికి పీచికారి చేయుట యుత్తమము.
       ===00===

PRINTED AT THE INDIA PRINTING WORKS, MADRAS