పుట:Chali Jvaramu.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


92

చ లి జ్వ ర ము

చనము సాఫీగా అగునట్లు మందు ముందుగా తీసికొని, అనుపానములను కొంచెముమార్చి ఇచ్చిన యెడల క్వయినాయందలి వాంతిగలిగించు గుణము నిలిచిపోవును.

క్వయినాయందు మన ప్రజలకు గల ద్వేషమునకు కారణము.

  క్వయినాయందుమనప్రజలకుండు ద్వేషమునకు మరి రెండుకారనములు గలవు. అందుముఖ్యమైన దేమనగామన దేశమందలి శాస్త్రజ్ఞానములేని వైద్యులనేకులు, చలిజ్వరమునకు తాముకూడ క్వయినా ఇచ్చి కుదుర్చునెడల తమ కభిమానమని యెంచి తాము క్వయినాను ఉపయోగించుటలేదని డంబములు కొట్టుచు క్వయినాయొక్క చెడుగుణములు గోరంతలు కొండంతలుగా వర్ణించు చుందురు.

కొందరు స్వదేశవైద్యులు చేయుపద్దతి.

  'నేనుకూడ క్వయినాయిచ్చి ఒక దినములో జ్వరములను నిలుపగలను. కానిదానిదుర్గుణము లకు జడిసి నేను ఎన్నడును దానిని ఉపయోగించను ' అని కొందరు, 'క్వయినా ఇచ్చినయెడల జ్వరము లోపలనే అణగిపోయి శరీరమునకు కీడుకలుగజేయు నని మరికొందును, ఈవైద్యులు చెప్పుచుందురు. మలేరియాపురుగులను క్వయినాఎంతశీఘ్రముగ నాశనముచేయునో తెలిసికొనినవార లెన్నడును అట్లు చెప్పరు. వీరిలో ననేకులు దానివాసన మారునట్లు కొంచెముకస్తూరినో, పిప్పరమెంటునో, హరతికర్పూ