పుట:Chali Jvaramu.pdf/100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
88
చ లి జ్వ ర ము


చలి జ్వరములకు క్వయినా సిద్దౌషధము

పిమ్మట ద్రావకముగనో లేక మూత్రలగనో క్వయినాను ఇచ్చుటయే చలిజ్వరమునకు సిద్దౌషధము. కానదీనినుపయోగించుటలో నెంత మెలకువగానుండిన అంతత్వరలో జ్వరము కుదుర్చవచ్చును.

క్వయినాను ఎప్పుడు ఎట్లు ఇయ్యవలెను

సాధ్యమైనప్పుడెల్లను ఏవేళయందు జ్వరము ప్రారంభించునో తెలిసికొని జ్వరమువచ్చు సమయమునకు పూర్వము 4గంటలముందుగా 10* గ్రెయినులు క్వయినాను ఇయ్యవలెను. పిమ్మట ఒక్కొక్క మోతాదుకు 5 గ్రెయినులు చొప్పున దినమునకు నాలుగు మొతాదుల క్వయినాను 5 దినముల వరకుఇయ్యవలెను. ఈఅయిదుదినములోగా జ్వరమునిలువనియెడల అది చలిజ్వరముకాదని సధారణముగ చెప్పవచ్చును. మొదట జీర్ణకోశములను శుభ్రపరచి పిమ్మట పైనచెప్పినప్రకారము క్వయినా ఇచ్చుట వలన ప్రతి చలిజ్వరపు రోగికిని తప్పక జ్వరము విడుచునని చెప్పవచ్చును. ఒకవేళ ఎవరికైనను కుదురనియెడల నారోగికితగినన్ని మోతాదులను తగిన సమయములలో నియ్యలేదనిగాని, ఆరోగియొక్క జ్వరము చలిజ్వరము కాదనిగని ఊహింపవచ్చును.

సరిగా క్వయినాను ఇచ్చిన తరువాత అనేక రోగులకు 24 గంటలు మొదలు 72 గంటలలోగానే


  • గ్రెయిను అనగా గురిగింజ యెత్తు.