పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పంచమాంకము. 75

హైదర్. - సర్దార్, నేను మల్లీ యెల్లి సూశి వొస్తాన్.

[అని నిష్క్ర.

బుస్సీ. - ఎంతసేపు ఆడఁగలఁడు ఈదొమ్మరియాట ?

తృ. - [ప్రవే.] సర్దార్, రంగారావు ముసేఫనాల్కి ఐదుకీ ఆఱుకీ వఖ్ గుదీగా ఈటెపోటు చేసి కందకంలో కూల్చినాడు. అతని ఎడమ్కాలి తన్నుతో మనఢంకా ఆకాసానికి పోయింది. మనఫౌజుమే ఎవడితల్కాయమే పడింది. అతని జెండా ఎగురుతుంది. ఇప్డు అద్గో ఆమోగేది ఆయన్ది నగారా.

[నిష్క్రమించును.

బుస్సీ. - బళీ; బళీ మహావీరుఁడు! మహావీరుడు! ఆయనతో మనకు యుద్ధము కంటె సఖ్యమయిన బాగుగా నుండును.

ప్ర. - [ప్రవే.] మనిసర్దార్లు పదితూర్లు తెల్లజెండా యెత్తితే 'మీ రేమిరా ఆడపిల్లలా?' అంటా, అతనిబంట్లు యెఱ్ఱజెండా లెత్తినారు.

[నిష్క్రమించును.

బుస్సీ. - హా ! హా ! బలారే ! బలారే !

ద్వి. - [ప్రవే.] మల్లీ బేతాళం బురుజు మీదికి నడ్పితే, ఎవరు పోవడం లేదని తిర్గుబాటు చేస్తారు.

బుస్సీ. - హైదరుజంగును నడుపు మను.

[ద్వి. నిష్క్రమించును.

[హైదరు జంగు చినిగిన నగారా కుండ నెత్తికి తగుల్కొని

యుండ రక్తవస్త్రములతో ప్రవేశించును.]

బుస్సీ. - ఎవర వోయి నీవు, ఇట్లు పెద్ద జిన్ వచ్చినట్లు వచ్చుచున్నావు?

హైదర్. - ఏం సర్దార్, నాకీ తెల్వదూ మీకి? మన నగారాకుండ రంగారావు ఎడ్మకాలితో తన్నీ తే, ఎగిరి వచ్చి నాతల్కాయమీద పడి, చిన్గి గుచ్చుకొని వుంది. తల్కాయ లాక్కోవడానికి రాకుండ వుంది.

[నౌకరులు హైదరుతలనుండి కత్తితో తోలుం గోసి కుండం దివియుదురు.

బుస్సీ. - ఆశ్చర్యము ! అది నీతలకాయమీఁదనే పడవలయునా !

ప్ర. - [ప్రవే.] సర్దార్. రాజా తమ్ముడు వెంగళ్రావు కోటబైటిక, 500 బంటు 150 గుఱ్ఱంతో తరలినాడు. కొండబోటుమీదుగా మనడేరాలమీదికే వస్తూవున్నాడు.

బుస్సీ. - దారిలో మన గుఱ్ఱపు దండు వున్నది. పర్వా లేదు.

[ప్ర. నిష్క్ర.

చ. - [ప్రవే.] సర్దార్, వెంగళ్రావుకి మనగుఱ్ఱం ఎదుర్కొన్నది. 2000 గుఱ్ఱం సఫాయి. ఆయన్కి, 100 గుఱ్ఱం, 150 మంది సిబ్బంది మర్గయా. ఆయన ఫిరంగిగుండు వస్తుంది లాగా కొండబోటు మీదుగా వస్తున్నాడు.

బుస్సీ. - పర్వా లేదు, అక్కడ నున్నది ఫిరంగీల యనుపు.

[చ. నిష్క్ర.