పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పంచమాంకము. 73

బుస్సీ. - [హైదరుతోను రాజుతోను జనాంతికము] వీఁడు తెచ్చు వృత్తాంత మంతయు ఇట్టిదిగానే యుండునా ? [ప్రకాశము] ఏమిరా ఒడలు తెలిసి మాటలాడు చున్నావా ?

తృ. - పోయి సూడండి సాబ్, ఇంకా అది యెన్క దిగబడే వస్తా వుంటుంది. ఇప్పట్కీ మీకీ తగుల్తుంది.

బుస్సీ. - పోరా మూర్ఖా.

తృ. - సాహెబ్, ఎన్ని ఫిరంగులు కొట్టినా గోడ దెబ్బకీ దెబ్బకీ వఖతులం పెళ్ల రాల్తుంది. గోడ పగల్దు, బొక్కపడదు. గుండు గుండు అక్కడ అక్డ గ్రుచ్చుకొని గాండామురుగం తోలు మచ్చాల్ లేదూ, అదీలాగా వుంటుంది. దగ్ర వెల్లడానికి పాచినీళ్లు, ఖంపు, అడ్సు, బురద, వూబి, ఖందకం. దాన్కిమీద వంతెన కట్టి, ఖిల్లాకి బొక్కా చెయ్యడానికి పోతే, ఉప్పర్నుంచి, చాటుచాటుమే వుండి ఖాఫర్లు బడాబడా రాయిబండల్ దొర్లుతారు. మనివాళ్లు తుపాకులు లక్షపేల్చినా, చాటుమేవుండే ఖాపర్కు తగల్దు. వఖ్వఖ్ ఖాపుర్ హగ్పడ్తాడు; వాడ్కి దూఅరం గుండు తగుల్తాడూ లేదు; వాడు పడ్తాడూ లేదు. ఆఖాపుర్ గాడ్గి బాణం కిందికి భుర్రుభుర్రుభుర్రుభుర్రు వస్తుంది. వఖ్దాన్కి వఖ్దాన్కి వఖ్డు వఖ్డు మన దాడివాలా మర్గయా. చీకటి చేసి, వంతెన వేశి బొక్కా కర్తాహే. బళే దళసరివుంది. బొక్కాఅవతల్కిపోదు 'కోట పట్టలేము, బుమ్మక్కు కావాలా.' చెప్తారు ముసేటికితాన్ సాహేబు.

బుస్సీ. - లగ్గలెక్కువారికి ఖుమ్మక్కు చేయు మను.

తృ. - బస్.

[అని నిష్క్రమించును.

బుస్సీ. - హైదర్సాబ్. రాతికోటకంటె, ఇటికకోటకంటె మట్టికోట పడఁ గొట్టుట కష్టముగా నున్నది !

హైదరు. - ఇప్పుడు తెలుస్తా వుంది.

చ. - [ప్రవేశించి] సర్కార్ సలామ్, బేతాళ్ బురుజుమే ఎదిరిరాణ్వ కిటకిట వుంది, వాళ్లసామికి రధం వుచ్చం లేదూ? అద్మీ అద్మీ నిండి అరధం వుంది బురుజు. అక్కడ ముత్యాల పాపయ్యంట వాళ్లకి సర్దార్. వాడు సింహం వున్యాడు సర్దార్. వాళ్లదిఈ పట్టాకత్తులు మనదీపా ల్మతాబులో తళ్తళా తళ్తళా తళత్తళా మెగ్గుతుంది, అది తళ్తళా మన కన్నుకీ గుచ్చుకొంటుంది, మనకీ కబోదీ చేస్తుంది. నచ్ఛత్రం అంతా వఖ్ జాగామే చేరితే ఏమి వుంది అదీ వుంది బురుజుమీద.

[నిష్క్ర.

ప్ర. - [ప్రవేశించి] మన్వాళ్లు బేతాళ్ బురుజు ఎక్కినార్. వాళ్లకి వాళ్లకి లగాలగి మరామరి.

[నిష్క్రమించును.