పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పంచమాంకము. 71

రాజు. - ఏమి సాహేబ్ ? మీరు పోరితిరా ఏమి ? మీ యొడ లంతయు ఈ నెత్తు రేమి ?

హైదరు. - మేము పోరలేదు రాజాభాయి. బకాల్బీబీలపోరు సూడడానికి వెల్లి సిపాయీల నడ్మ మే వున్యాం. బీబీలరోకళ్లకి వాళ్ల తల్కాయల్ పగిలి నామీద కురిశిన నెత్తుర్వానాకీ నావొల్లంతా యఱ్ఱా అయింది. మఱివఖ్టీ, ఈపగిడీ ఈగర్మీచా ఈదాడీ లేక్పోతే, నామొఖం వుడ్కీ పోయి వుంటుంది. ఆపిసాసీలు అంబల్కి పోసినారయ్యా! నామొఖంమీద! ఆఖీమీద! సూడడానికీ పోతే సావడానికి అయింది ! ఈళ్ల మొగవాళ్లు బేరాలకీ పోయినారంట ' ఈళ్లు మనవాళ్లకి దంచుతావున్నారంటా అక్డాఅక్డా ఒకడు రెండు బీబీలు సస్తా వున్యారు సాబ్. నాకీ నోటీతెరిస్తే అంబలి నాల్కాకి లక్కాలాగా వస్తుంది ; నాల్కా కాల్తుంది ; అంటుకుంటుంది ! వదల్దు. తమాషా చెప్పడానికి వచ్చినాన్ ; కడుక్కొందాంకి లోపల్కి పోతాన్.

[నిష్క్ర.

ద్వి. - [ప్రవేశించి] సిద్దీమక్కాలు, బకాలుబురుజు పట్టినాఁడు. బకాలుపేట అంతా దోపుడు అయింది. బీబీలు మాయ మైనారు.

[నిష్క్రమించును.

బూసీ. - మఱి మన మేల పోవుట ?

ప్ర. - [ప్రవే.] సలాం సర్కార్. బొందిలిగూడెం, మన్నేగూడెం మాడిపోయినవి. సాపుగా దోచినారు. కాపుగూడెం మీదికి దౌడు తర్లినారు.

[నిష్క్రమించును.

చ. - [ప్రవేశించి] సర్కార్ సలాం. కాపుపేటలో షుకురుల్లా పోరుతాడు. కాపులు నాగేళ్లు, కాళ్లు, కఱ్ఱులు, గండగొడ్డళ్లు, గునపాలు, పాఱలు వీటితో కొడ్తారు 'అరే యిది బలరాముడి దెబ్బ సూడరా' అని కాపువాడు నాగేటితో కొట్తాడు. మనవాళ్లు 300 మందులు డింకకొడ్తారు.

[అని నిష్క్ర.

[హైదరు అంబలి కడిగికొని ప్రవేశించును.]

తృ. - [ప్రవే.] సర్కార్, వకనాగేలు కఱ్ఱు మొన షుకురుల్లా సాహెబుకీ పుఱ్ఱెలొ దూరి ఆఖిమే బైటికివచ్చింది. ఇం కొకడు గడ్డపాఱతో తల్కాయ యెన్కాకీకొడితే కాపువాడు నాగేలు లాక్కొన్నాడు. షుకురుల్లా తన్నుకొని గింజుకొని పీరులలో కలసిపోయి నిద్రపోతా వున్యాడు.

[నిష్క్రమించును.

చ. - [ప్రవే. హైదరల్లీ నుద్దేశించి] సర్దార్, సాహెబ్, ఖిల్లాకి కుడి యెడమ అన్నివైపుల అగాడి పిచాడి లడాయి అయితుంది. వఖ్ సర్దార్ వఖసర్దార్కు ఖుమ్మక్కు శెయ్యడాన్కి లేదు. తమరు వస్తే కాపుపేట అయినా పడిపోతుంది, అని అనమరల్లి సాహెబు చెప్తారు.

హైదరు. - నేను యేలడాయికి అయినా వజ్దానుగాని కఱ్ఱుషుకురుల్లా నాగేటి లడాయికి మాత్రం రాను.

[చ. నిష్క్రమించును.