పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

52

బొబ్బిలియుద్ధనాటకము.

దళ. - మిక్కిలి సరిగా నున్నది.

రంగ. - ఏమి ? పడవాలు రామయ్యా ?

పడవాలురామయ్య. - కోటలో పరాసులు చొచ్చినచో, మనయాఁడువారి దుర్గతి నూహింపఁగలమా? కోటనుండి, ఎంతమాత్రము మనము వెలువడంగూడదు. ఏలినవారియానతి సర్వోత్తమముగా నున్నది.

రంగ. - బేతాళుని బురుజుమీఁద, మాజెండాను నౌభత్తును కాపాడుట, ముత్యాల పాపయ్యవంతు ; 200 మంది సిబ్బంది.

ముత్యాలపాపయ్య. - మహాప్రభూ, దండములు. మహాప్రసాదము ! ఇప్పుడు నేను ఏలినవారి నౌకరను, ఇంతవరకు ధర్మానకు మీ యుప్పు తినుచుంటిని.

రంఁగ. - హనుమంతునిబురుజు మావెంగళరాయనివంతు; 200 మంది సిబ్బంది.

వెంగ. - మహాప్రసాదము ఇప్పుడుగదా నేను యువరాజను, ఏలినవారి తమ్ముఁడను.

రంగ. - కోమటి పేట బురుజు మాబావమఱది ధర్మారావువంతు; 200 సిబ్బంది. పడవాలురామయ్య బలిజెబురుజు; 200 సిబ్బంది.

ఓడ-రామ. - మహాప్రసాదము ! న న్నేలినదొరా !

రంగ. - కడమ 1200 కాల్బలము, 250 గుఱ్ఱమును చెలికాని వెంకయ్యక్రింద సిద్ధముగా నుండవలసినది. మఱి, మీరందఱు ఇండ్లకు వెళ్లి క్షణములో మీతావులు చేరవలసినది. ఇంతలోనే పరాసులఫిరంగులు వినఁబడెనా, ఆక్షణమే మీతావులకు పోవలసినది. మా ధర్మారావుతో ఆయనవంతునకు మే మిడిన తావును చెప్పవలసినది.

దళ. - ఏలినవారియాజ్ఞ.

రంగ. - ఊరిలో వారివారి యాత్మసంరక్షణ వారువారు చేసికోవలయుననియు, మావశము తప్పిన ప్రళయము వచ్చిన దనియు, చాటింపు చేయింపవలసినది.

పడ-రామ. - ఏలినవారియాజ్ఞ.

రంగ. - వారు ముందుమిగులవలసినదేగాని, మీరెవ్వరును ముందుమిగులకుఁడు. మఱి యిఁక ఏగడియకు నెవర మే మగుదుమో గావున, మాకును మీకును ఇదియే కడపటిచూపు. [అందఱు రంగారాయనిం జూతురు.

రంగ. - మఱి మనము తడయఁజనదు.

దళ. - జయ బొబ్బిలి రంగారాయ మహావీర! [అందఱును నిష్క్రమింతురు.


_____________