పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

50

బొబ్బిలియుద్ధనాటకము.

[ఉత్సాహ.]

              గడియలోనఁ గోట నింకఁ గాడుసేయఁ బన్నుదుర్
              గడి ఫిరంగిమోహరాలు కందకంబు చుట్టు రాన్ ;
              కొడిని దివిచి పాదుసాహి కొడిని - (కాదా)
                            విజయరాము కొడిని - గొత్తళంబుపై
              నిడెడుకొఱకు లగ్గయెక్క నిడుదు రుడుపనిచ్చెనల్. ౫౪

          ఆ. అన్నలార, కూడియాడిన చెలులార,
              విందులార, వినుఁడు విన్నపంబు: -
              ఆలుబిడ్డలందు నానగొందురు మీరు,
              తల్లిఁ దండ్రి భక్తిఁ దన్పుచుంద్రు. ౫౫

          ఆ. ఇట్టిప్రళయమందుఁ గట్టు సేయము మిమ్ము,
              మమ్ముఁగూర్చి మీరు మ్రంద నేల ?
              మీర లిపుడె పోయి వారిఁ గాచికొనుండు;
              మాకు వచ్చె మారి, మమ్ము విడదు. ౫౬

       దళవాయులు. - మహాప్రభూ ! మాకొలిచిన వేలుపా ! [మానోద్రేకముతో]

              ఎంతమాట సెలవిచ్చినారు మ మ్మేలినదొరవారు !
              ఈఁటెకొక్క మొఖాసా తింటిమి యిందఱము మేము.
              ఏలినవారి యన్నముచేత నెదిగిన దీ యొడలు;
              ఏలినవారికి దీని నియ్యక యేఁగుదుమా మేము?
              మీరు పెట్టిన దండకడెములు మేము ధరించితిమి,
              మీ చేతుల మీ రిచ్చిన దుస్తులు మేము ధరించితిమి,
              పెద్దలనాఁటి నెత్తురుకోకలు పిలిచె మమ్ము రంగ,
              పరుల నల్ల రుచిగన్న పటాలు పైకిఁ ద్రుళ్లె రంగ.
              ప్రాణము మీరు, దేహము మేము, రావు రంగరాయ;
              ప్రాణముఁ బాసిన దేహము నెవరు బసలకు రానీరు.
              బంటు వెల్మలము మేమే గామా ? యొంటర్లము గామా ?