పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

38

బొబ్బిలియుద్ధనాటకము.

మఱియు: -

         క. శస్తము లయినవి గాఁగన్
              రస్తుల నెంతైన సరఫరా గావింతున్;
              హస్తులనున్ హయములనున్
              బిస్తీలను దోలి పంపి ప్రియ మొనరింతున్. ౪౦

         క. నౌబత్తు మేము మానము;
              నౌబత్తును మాకు ఢిల్లినాథుఁ డొసంగెన్
              ఈ బసను మేము విడి పో;
              మీ బస నిర్మించికొంటి మేము వసింపన్. ౪౧

రాయబారము వచ్చిన గొప్పవారికి, మీకు మావాస్తవస్థితి విశదపఱిచితిమి. గోలకొండనిజాముగారికి మామీఁద ఆయాసము కలుగకుండునట్లు హైదరుజంగునకు సత్పక్షా వలంబము నేర్పుట, వీరులకు మీకు ఉచితము. వినునేని ఎల్లవారికి క్షేమము. వినఁడేని మేము యుద్ధమునకు సిద్ధముగా నున్నాము. ఏది యెట్లయినను, ఈయడావిడిలో తప్పని దొక్కటికలదు; అది విజయరాముని మరణము.

హసేనాలి. - రాయనింగారు చిత్తగింప వలయి విజయరామరా జే మయిన నగును గాక, మీబొబ్బిలి మా కేల?

          ఆ. నిజము మింటి నడిమి నీరజాప్తుని భంగి
              మబ్బు *[1] డాఁచుమాత్ర మాసిపోదు;
              కల్ల పూఁతపసిఁడిగతి మెఱుం గగుఁగాక,
              యొరసి చూచినంత విరిసిపోవు. ౪౨

నన్ను తమరు ఇంతగొప్ప చేసి ఇంత విశదముగా సకలవృత్తాంతములను సెలవిచ్చితిరి. గావున, నేను మీకు కేవలము అపరిచితుఁడ నైనను మీసౌజన్యమందు పక్షపాతినై హైదరుజంగుం గూర్చిన నాయెఱుకం బురస్కరించుకొని తమకు హితైషినై చెప్పెద. హైదరుజంగు మహామూర్ఖుడు; తప్పైనను, ఒప్పైనను, పట్టినపట్టు వదలఁడు. మీరు నౌబత్తు నిలిపి జాముసేపు కోటవెలుపల నుండినం జాలును; వానిదురాగ్రహము తీఱును. నేను మీన్యాయమును మాసర్వాధికారికి బుస్సీదొరకు తెలిపి మిమ్ము మరల కోటలో ప్రవేశపెట్టెద. యుద్ధమేల ! లక్ష డెబ్బదివేలతో పిడికెఁడుమందికి ఎంతవీరులకైనను పోరాట మననేమి?

  1. * పా. గ్రమ్ముమాత్ర.