పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

తృతీయాంకము.

37.

హసేనాలి. - వాస్తవము. పార్సీలోఅట్లే యొక సామెత కలదు. దానికి తెలుగు -"కల్లరి కందఱు కల్లరులే, నిజమరి కందఱు నిజమరులే."

రంగా. - వీరులరు మీరు సత్యదూరులరు కానేరరు. మఱియు వివేకులకు విస్తరమనపేక్షితము కావున సంగ్రహముగా వాక్రుడ్చెద.

హసేనాలి. - అట్లే చేయుఁడు.

రంగ. - మీరు తెచ్చినరాయబారములో అసత్యవాదము విశేషముగా నున్నది. మేము, విజయరామరాజు భూములలో అడుగుపెట్టలేదు. అతఁడు మమ్ము రూపుమాపను, మాబొబ్బిలి యేలను; దలఁచుకొన్నవాఁడై యెన్ని మాఱులైనను మాతో పోరియున్నాఁడు. మేము, ఓడనందున, మామీఁద మీహైదరుజంగుగారికడ కుట్రచేసి, మాయింటిమీఁదికి ముట్టడి తెచ్చినాఁడు. నిన్న పగలు మాయింట పెండిం డ్లయినవి. రాత్రి ఊరేఁగింపు అయినది. కంకణాలువిప్ప లేదు. ఈసమయ మెఱిఁగి మామీఁదికి ముట్టడి తెచ్చినాఁడు.

హసేనాలి. - [ఆత్మగతము] నృశంసుఁడు! [ప్రకాశము] మఱి ?

రంగ. - మమ్ము కోట వదలి పొ మ్మనుట చూడఁగా, మాజమీనును తనకు ఖరారు చేయించుకొన్నాఁ డని తలంపనై యున్నది. అది యుండుఁగాక ! ఎన్నిమాఱులో మమ్ము సఖ్యార్థ మని బేటికిరావించుకొని సంఘాతసంహారము గావింప సమకట్టినాఁడు. దానంజేసి, అతనికిని మాకును, జాబులు జవాబులు కూడ నిలిచిపోయినవి. కావున వారివలన మీరాక మాకు తెలియ దాయెను. ప్రత్యేకము మీకడనుండి మాకు జాబు రాలేదు.

హసేనాలి. - [ఆత్మగతము] అతఁడుమా ఫర్మానా వీరికి అందనీకుండ హరించినాఁడా? ఆహా! ఆ హర్కారాలదంతయు వట్టినాటకముగా నగపడుచున్నది. ఏ మాశ్చర్యము ! [ప్రకాశము] కానిండు.

రంగ. - ఈకారణముచే మేము మీబేటికి రాజమహేంద్రవరమునకు రామైతిమి. ఎప్పుడును, నౌకర్ల బేటికి మేము రా మని పలికిన వారము గాము. మా తెలుపుకొనుట ఏమనఁగా?

          క. నైజామువారి కట్నము
               హజీ లేడేండ్ల కైనయది చెల్లింతున్

       మీరాక తెలియమియే హేతు వైనను, మేము మీబేటికి రానందులకై, -

              రాజమహేంద్రవరము మొద
              లోజన్ బ్రతిమజిలి కిత్తు నొకవేయివరాల్. ౩౯