పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాంకము. 7

హైదరు. - మహారాజావారు మంతిరి సామంతుల్తోకూడా డేరా లోపల్కి రావచ్చును, బూసీదొరగారు కచేహరియై యున్నారు. (అందఱును పరిక్రమింతురు.

[అంతట బూసీ యథానిర్దిష్టముగా ప్రవేశించును.]

హైదరు._వారే బూసీ ధొరగారు.

రాజు,_సలాము బూసీగారికి; సలాము వారిసర్దారులకు

[బూసీ ప్రభృతులు లేతురు.]

బూసీ_[టోపీ యెత్తి] సలాము మహారాజాగారికి,

సర్దారులు_సలాం మహారాజాగారికి.

సామంతులు_సలాము మూసాబూసీగారికిని వారి సర్దారులకు,

బూసీప్రభృతుల-సలాము మహారాజాగారి సర్దారులకు.

[రాజుకనుసన్నను పరివారజనులు బూసీ యెదుట నజరు లుంతురు: వానిని బూసీ పరికించును.]

హైదరు_మహరాజాగారు వారి సర్దార్లు అందరూ కూర్చండవాలా.

[అందఱును కూర్చుందురు.

రాజు-[బుస్సీతో] తమ సర్దారుల నామధేయ విక్రమాదికముల వినం గుతూహలపడుచున్నాను.

బుస్సీ-మన్నె సుల్తానువారికి మన సర్ధారులను తెలుపుము హైదరుజంగు బహద్దర్.

హైదరు - [ఒక్కొక్క_రిని నిర్దేశించి చూపించుచు] వీరు సిద్దీబిలాల్, కల్బర్గీ కొట్టినవారు. వీరు మూసేపనాల్, మరాటిభూములకి హతాహతం చేసినవారు. వీరు హుసేన్‌ఖాన్, ఆర్కాటికి కొట్టినవారు. మఱి వీరంతా ఏద్పడితే అదీ కొట్టినవారు.

బూసీ-మన్నెసుల్తానుగారి సర్దారులను ఒకరొకరినిగా మేము తెలిసికోవలయును.

[రాజు మంత్రివైపు చూచును.]

మంత్రి- [ఒక్కొక్కరిని సిర్దేశించుచు] వీరు గొలగొండ యెఱ్ఱభూపతిగారు; వీరు కిమిడి నారాయణదేవుగారు? వీరు అట్రగడ్డ హరిశ్చంద్రుఁడు గారు; వీరుమాడుగుల లింగారావుగారు; వీరు వంకమీసపు భూపతిరాజుగారు;

బుస్సీ.- మఱి మనము కూడిన పని జరిగింతమా ?

రాజు,-ఈపహరాలు దాఁటి తమ దర్శనము చేసికొనునప్పటికే మా సని మోడి యెత్తుట యైనది. ఇకను మాభాగ్య మెట్లున్నదో ? మా యేలినవారు గోల