పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రవేశకము. 91


                 ఆనందరా జింక ఆడతా డంట. హరి||
                 ఆనందు డిక్కడ ఆడడానికి వొస్తె,
                 యెల్లిన శిన్నమ్మ యెం టొస్త దంట. హరి||
                 అమ్మ లిద్దఱిశాత యిమ్ములూ కుమ్ములూ
                 నరమాన వులనొష్ఠ నలవ రా శినడు. హరి||

[అంతట చాటింపు వెట్టివాఁడు ప్రవేశించును.]

చాటింపు. - ఎందుకన్నా యిక్క డంతా సుబ్బరం శేయిస్తా వున్నావు ?

వెట్టినాయ. - ఱేపు ఆనందమారాజుకి యీడ పట్టం కడతారంట; అందు కోసంరా ! ను వ్వేంట్రా సాటించ నెల్తావు ?

చాటింపు - నాను ఆనందమారాజుకి యీడ పట్టాబిసేకానికే ఊరంతా అలంఖారం శెయ్యాలిశిం దని సాటించ నెల్తా. సూశినావా అన్నా శిన్నమ్మ శపలశిత్తం?

వెట్టినా. - (జనాంతికము) మఱి గంటే, వోరే! నువ్వు నిన్నటి దాక రాయనింగారి వుప్పు తిని, ఇప్పుడు ఆనందరాజుకోసం సాటిస్తా వేంట్రా ?

చాటింపు. - (జనాంతికము) ను వ్వేలా గన్నా ఆనందరాజుకోసం సుభ్రం శేయిస్తావు ?

వెట్టివా. - (జనాంతికము) పాపారాయనిం గారికి కబు రెల్లింది ; నాతమ్ముడే తీసకెల్లాడు. రాత్రి ఆయ నొస్తాడు. పెదరాజుకే పట్టం గడతాడు. (ప్రకాశము) ఈ కంపుకి నిలవలేకున్నానురా. ఈబళ్లు తోలించు కెల్లి కొంచెం నీలుచ్చుకొంటా.

చాటింపు. - నా నెల్లి యెక్కణ్ణయినా మాసులు మిగిలున్నకాడ నాసాటింపు పాడే కొచ్చి నీలకాడ నీతో కలుసు కొంటానన్నా. [అందఱు నిష్క్రమింతురు.]

ప్రవేశకము ముగిసినది.


___________