పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శ్రీ

బొబ్బిలియుద్ధనాటకము.

శా. శ్రీనాథుం డిలకున్ భరం బుడుప నాజిం బెట్టుడున్, దాన, వీ
       రానీకంబు లుర:క్షతాధ్వమున డాయన్ డూయ, నెవ్వాఁడు క
       న్గో నౌఁ దేనియప ట్టొకో తితఉ వొక్కో నాఁగ, శర్మార్థి యా
       భానుం డేనవజార్జి లోకపతి సర్వశ్రీయుతు న్జేయుతన్.

చం. కరమున శూలు, నెన్నుదుటికంటను గీలి, సిగన్ భపాలి, యం
       బరమునఁ జూళి, భిక్షఁ గొనుపాత్రమునం గకపాలి, మేన సుం
       దరతమకాళి, భూషణగణంబున వ్యాళి, జడం బ్రియాళి, కం
       ధరమున క్ష్వేళి,యై కరుణ స న్గనువేలుపుమిమ్ముఁ బ్రోచుతన్.

________

ఇఁక ప్రస్తావన.

నాంద్యంతమున.

సూత్రథారుడు. - (ప్రవేశించి) మారిషా, త్వరగా రమ్ము.

పారిపార్శ్వికుఁడు. - (ప్రవేశించి) ఇదుగో వచ్చినాను బావా.

సూత్ర. - ఇప్పుడే ఈయార్యమిశ్రులమ్రోల బొబ్బిలియుద్ధము నాడవలయును; నీవు పోయి పాత్రవర్గమును హెచ్చరింపుము.

పారి. - అబ్బబ్బ ! బొబ్బిలినాటక మంటే నాగుండెలు తల్లడిల్లి నావొళ్లు జల్లు మంటుంది బావా. మరొకనాటకం ఆడరాదా?

సూత్ర. - [పరిహాసముగా] అంతటి బంటవేని విజయరామరాజు వేసము వేసికోరా.