పుట:Bible Bhashya Samputavali Volume 08 Divya Satprasadam,Jnanasnanam P Jojayya 2003 332 P.pdf/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


4.సొలోమోను దేవళంలో దైవసాన్నిధ్యం -1రాజు 8,10-11
5.ఒకే రొట్టెను భుజించేవాళ్ళ - 1కొరి 10,14-17

3. దివ్యసత్ర్పసాదం భోజనం

1.మన్నా భోజనం - నిర్గ 16,9-16
2.రాతిబండ నుండి నీళ్ళ - నిర్గ 17,1-7
3.దేవదూతల భోజనం - కీర్త 78, 17-29
4.స్వర్ణభోజనం - కీర్త 105, 39–42
5.పర్వతం మీద విందు - యెష 25,6-8
6.విజ్ఞానం అర్పించే రొట్టెరసాలు - సామె 9,1-6
7.అందరి రుచులకూ సరిపడే ఆహారం - సొలోమోను జ్ఞాన 16,20-21
8.కాకులు యేలీయాను రొట్టెతో పోషించుట - 1రాజు 17,1-7
9.రొట్టెలతో మొదటిసారి భోజనం

మార్కు 6, 34-44
మత్త 14,13-21
లూకా 9,10-17
యోవా 6,1-14

10.రొట్టెలతో రెండవసారి భోజనం - మార్కు 8,1-9
11.మత్త 15,32-38 రొట్టెను విరవడంలో క్రీస్తుని గుర్తుపట్టారు - లూకా 24,28-31
12.క్రీస్తు నుండి పారే జీవజల ప్రవాహం - యోహా 737-39
13.నేనే జీవాహారం - యోహా 6,32-40
14.క్రీస్తు శరీర రకాలు మనకు ఆహారం - యోహా 6,48-59
15.ఉత్తానాన్ని దయచేసే భోజనం - యోహా 6,54
16.తిబేరియా సరస్సు తీరాన భోజనం - యోహా 21.1-13
17.యెరూషలేము క్రైస్తవ సమాజం - అచ 2,42-47
18.అయోగ్యమైన దివ్యసత్రసాద స్వీకరణం - 1కొ 11,27-82
19.సోదరప్రేమను దయచేసే భోజనం - 1కొ 10,14-17