పుట:Bible Bhashya Samputavali Volume 02 Bible Bodhanalu P Jojayya 2003 280 P.pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అధ్యాయం - 3

మార్కు 9,2-8 మారురూపం మత్త 17,1-8 లూకా 9,28 -38

కొండమీద మోషే - నిర్ణ 24, 15-18
మన ప్రకాశం = 2 కొ 3,18
మోషే పేర్కొన్న ప్రవక్త - ద్వితీ 18, 15

అధ్యాయం - 4

మత్త 4,1-11 క్రీస్తు శోధనలు లూకా 41–13 మార్కు 1,12-13

భోజన ప్రీతి - నిర్గ 16,2-3
దేవుణ్ణి పరీక్షించడం - నిర్గ 17,3-7
విగ్రహారాధనం - నిర్గ 32,1-6

మత్త 12,29 బలవంతుణ్ణి జయించిన బలవంతుడు లూకా 11,21-22 లూకా 10,18

శోధనల్లో క్రీస్తు సహాయం - హెబ్రే 2,18, 4,14-16
దేవుని సహాయం - 1కొరి 10,13

అధ్యాయం - 5

తండ్రి రహస్య ప్రణాళిక - ఎఫె 1,9.
క్రీస్తు దేవునికి ప్రతిబింబం - కొలో 1,15
ఈ కడపటి రోజుల్లో కుమారునిద్వారా - హెబ్రే 1,1-2
కుమారుడు ఎరిగించేవాళ్ళకు మాత్రమే - మత్త 11,27
దేవునికి సన్నిహితుడైన కుమారుడే - యోహా 1,18
నన్నుచూస్తే తండ్రిని చూచినట్లే - 14,8-9
నా ద్వారా తప్ప ఎవడూ = 14,5-6
ఆదిలో వాక్కువుంది - 1,1
లోకానికి వెలుగు - 8, 12