పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

మన్మహా వుంగ థాకారు, నా కార లక్ష్మీకుమా రుం, గువూరీ వునో రాము, రా మూంబరీషా ది రాజన్య 1 రాజద్యశః కాముఁ, గానూహిత § రవారాశి 2 తారా శి వాగేంద్ర మందార مي కుం చారవిందా హి తాకాశ కలిసి ‘ਰੁਚੇ نگا۔ - విఖ్యాత సతీ- ముకావభూపి. ਲੁ`ਂox ਹਾਂ। లోక్ష సీమంతు, -SS S SSAAAAS SAAAAASA SAASAASAAAS - -- - - --- S S S S S S S S S S S S S S S S S S S C . > * も -یہ - مـ r -", so— ”.. - مع اصہ ،"> ۔ ۔ نسب ۹ تح محصحت-سیتی ۳، بی سه به ఆ గ్రా? . . . 3 మూ$ుE = రూప\సెండు :) స్కెుఁ 湾さ さ Nసి, S) :ూS sh t (9. سبستك , -o ہند-صہ ہجہ " .2 - مهم -- * S"= గొము=జిక గ్రా Cడ్రకు -్చని స్సు た మిరిప6 ఔSు لسينيا ਪੋ੍2 8T S3,.... * 疊 S °S) =

  • C - - - - - * *** - , o, . - 1 **** ،2 -- تسه - ک---- - ۹م :* * * ఛr - .ל 3. ויב రాపుఁక్ష ఆC": పుఁడు పెువలస రాజుల ఒప్ప ఎున్న S ని మీ వానిని -

W. Тм ч 1. حصد مم છે بيج خسه ,- ,- -* : * - م. . سایه ,* * \ =سیسم- مت ح. به ه" * , అట్స్క 3 ల వాసెని, ప్రొజెూ. . . సెక్ష, రిష్లు జె = శివుఁడు, で。 లసముద్ర . و د ده ༤ ཚེ་དང་། ལུ་མྱི་ حتــ (نستان " --> .گی۔ - 2 م . ئي- سمسم జ *.* بر با ーニ。 -_ - جبرجه و -ه " » ه * ములు, కై లాసము, ఆది శెపుఁడు, క్ష ల్పవృకెమొ, పులై, నైనా : , . ఆ క్రి" శె م ౧౧ רוס کیه -سسات

  • ーエ? § محاسيسه - - - - స్థాగంగ, కెలిల్లు ఆను వీనివలె పొ క్ష కెక్కిన ను Cచికీ రి లినెడు :ు ముల

۵تشــــ هلسلم- مکس ーや一て به چج- ح بیح ---- به ای- ایده - 외 گاه میامی هیت يحد نئی- - = వరుసచే ఆలం కింపఁబడిన డెక్క_లు అసెడి , సీ. సమూహము యొs _ సాపట Ü ) زتتكاك () ーニ 8 --- § .--- هع- گیتی గలవానిని - శివాదులవలె తెల్లగా నున్న ఆ రాజుకి రి డిక్కల సెడు స్రృల - ראס حسادت استیاس இ -* مه - అవఱకు వ్యాపించినదని "కము. సినంతినీ... వసంతు కౌ=స్పై సనస్పులు .こグ ţN مییا SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SAAAAAAAS AAAA S AAA LSL AAAA AAAASASASS --- ------ ب-------۹ J. క్రి . రాజీయా? "క్రా ము. 2. అ. తారేశవాగింద్ర...దారఓcదా - - cרא કે పై లాrళలినీ.