పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

8 ఆంధ్రవ్యాకరణసంగ్రహము, దళసరికాగితములు xశేద్ర మోకణము, సటీకా తాత్పర్యము, కాలికోశైండు - દ્વેહSજ :ുട്ട് ఆట్టబైండు రుకి ణీకల్యాణము-సటీకా తాత్పర్యము, కాలికోబైండు દ્વેઠsજ の浅&5° అట్ట బైండు ஜெ. ణీయము-పద్యకావ్యము-కాలికోబైండు దళసరికాగితములు డిగ్రీSగా る&5° అట్ట బైండు - సుమతిశతకము-టీకా తాత్పర్యసహితము, దళసరి కాగితములు దాశరథి శతకము み&5° - శ్రీవేంకటేశ్వరశతకము み&S° కుమారీశతకము :്ട് భౌస్క_రశతకము డి ట్రSగా మానసబోధశతకము :5്~ నృసింహ శతకము, మూలముమాత్రము బాలరామాయణము, శ్లోకములు, ఆంధ్రటీకా తాత్పర్యసహితము శ్రీగుణరత్నకోశము, శ్లోకములు-ఆంధ్రటీకా తాత్పర్యసహితము - నీతికథాసంగ్ర వూవు శ్రీ సహస్రనామ స్తబకప్ కిక్తాను బైండు నీతిచంద్రిక-చిన్నయసూరి ప్రణీతము శ్రీమద్భగవద్గీత-మూలము పాకెట్ సైజు శ్రీమద్భగవద్గీత-టీకా తాత్పర్యవిశేషార్గ సహితముగా ముద్రించుచున్నాము. స్పష్టమ స్క_ంధము టీకాతాత్పర్యసఖీతము გჯ5ო మూలము ర్యకవచము-అత్యద్భుతకథ н భరద్వాజసంహిత శృంగార నెవధ ముLటీకా తాతృ్పర్యసహితము విశ్వగుణాదర్శము-సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్పర్యేతి r హాససహితము కాలికోబైండు రామదాసుచరిత్రము స్తోత్రార్థవవు . 2 l