పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

భో గి నీ దం డ, క ము. of 3E δόθο బ్రకాశించి, నృత్తావధానంబులకౌ వుంజు గానంబులక్షా జిత్తమాంతునే విత్తముకాలేమి వంతు నే. 2 ఎట్టిదికొ విత్త మే రిత్తమై యేటికే ? 3 నిత్యదంభా ! దురారంభ యుక్తిం 4 బ్రమోషింప విద్వేషి నే? ఏల నే గోల నే, చాల నే, మూనలేనే. నరాధీశచూడామణికా, వారక న్యా జనగ్రామణీ, పాపజాతీ ! భవజ్ఞాతి దుర్జాతి పొమ్మంచు లెవ్ముంచు నో చెల్లనేఁజెల్ల “ਲ਼ੇ చెర్లగోత్రోద్భవుకా మూనలే’ నంచు నాయన్నలా, యన్యులం జేరఁబోనంచు హృద్భల్లి ੀ` వక్రవ్భాల్లి తోఁ దల్లితో మాటఁ జాలించి దైర్యంబు గీలించి సంజాత శాతోగోదరి క్రా సోదరిం జూచి, —• వారకన్య సోదరిని దన వెత దీర్ప వేడుట. •— * అక్కా ! ప్రసూనాస్త్రధిక్కారముం జూచి తే నేఁడు రా కేందు కాకర్జి 5 దురాక్రంపముం బొుదే డెందంబు, 6 చై తన్య సంచాలి. యై కీలియై గాలి యేతెంచె, కోదండియై, తూణియై, బాణియై, కంపితప్రాణియై, కాముకారాతి తో తెంచె. వాసంత వేళా నాభౌగునివంటే చక్క_ందనపు పెంపుచేత మిక్కిలి గొప్పవాఁడు. ప్రసూనాస్త్ర- మన్మథుని, రా కేందు రాకకౌ=రాకాచంద్రుని వచ్చుట చేత, చైతన్య సంచాలియై=ప్రాణములను మిక్కిలి చలింపఁజేయునదియై, ξε యై=అయై, కోదండియై=విలుకాఁడై, దండియై=నేర్పరియై, తూణీయై= అవుశ్రీల పొదిగలవాఁడై బాణియై= బాణములుగలవాఁడై, కాముకారాతి= మన్మథుఁడు, వాసం...వళికౌ=వసంతర్రువు పెంపునకు పట్టయిన తియ్యమామిడి 1. అ. నే ను పార్జింతు సే విత్తముకా నే విసర్జింతు నే. గ. చ. నేను పార్జింతునే విత్తముకా నే వివర్ణింతునే, 2. ఏటికే విత్త మింకేటికే 8. అ. నిత్యదంబా నిరాలాపదంబా నిరాలాపయు 로 E = يقع - 4 ه - బ్రలంభింప 5. క. దురాస్కందముం. 6. అచైతిన్య సంచారియై మారియై కీలియై గాలియేతెంచె--