పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* A b & o 2 ぎ so. 29 క్షయాలాపవై పాపవై పాప వేలా మనోజవ్యథకా ? నిన్ను శముందు, నేవుందులకా వూనదే 1 వూన సత్త్వంబు. చింతిం పు మవ్వా ! విభుండేమి దవ్వా ! ఎఱింగించి రప్పించెదో, కాక, కామానలజ్వాలకుకా నన్ను నొప్పించెదో ! جعoموع 2 كخ తేల నీకుం గొఱంతే లసద్దవ్యముల్. తల్లి నే నెల్లవేళకా మనో జాగ్ని చేఁ 3 Kంది లోఁ గుందఁగా వ్రుంద, వీవుందటల్ చాలు ముందేటికిం గంటి వే ? కెంటసం బేల ఘంటాభవై మోసెదే? అన్యకుం గన్యగానై છે. ఉద్దామశృంగారుపై దీనమందారు పై భూమిభృద్దాయగోవాళుపై గామినీలోలుపై రాయ శుండాలహర్యకుపై రాయకందర్ప ఫాలాకుపై రాయగో పాంగనాబృందగోవిందుపై సంతతానందుపై ఁ బోచమూం బౌల సక్టర్ళ సంజాతుపై లోకవిఖ్యాతుపై C బాదపీఠాంకితాగాతి భూపావళీఫాలుపై, సింగభూపాలుపై వ్రాలి, నాచిత్త మున్మ త్తమై సోలి, కావూనలాయత్తమై రాదు తేరాదు. నే నావు గుండైన గౌరీవరుండైన వాణీధరుండైన లక్ష్మీవిభుండైన

దెలిసినదానవు. మానసత్వంబు=మానముయొక్క బలిమి, నీచేతి మందటల్ = నీవలని పోరులు, కెంటసము=రచ్చ, ఘంటాభవై మ్రోసె దే = పెద్దగంటవలె అఱచెదవే, అన్యకు కా కన్యగానైతి=మఱోక్కతికి కూఁతురుగాఁ బుట్టనైతి రాయ...ర్యకుఁడు=రాజులనెడి ఏనుఁగులకు సింగమైనవాఁడు, రాయ... లాకుఁడు=రాజులనెడు మన్మథులకు శివుఁడైనవాఁడు, పాదు. ఫాలుపైకౌ= పాద పీఠముచేత గుఱుతిడఁబడ్డ రాజసమూహముల నొసళ్లుగలవానిపై రాజు 1. అ. మానసిత్వంబు, గ. జ. మానదర్పంబు. 2. ఆ కంటేల నీకుం -గొఱం తేల నీకుం బరీహాసముల్ చెల్లవే తల్లి 8. అ. గుండెదకా నాకు నీచేతి మందాటముల్ చాలు ముం.