పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

28 భో గి నీ ద 6 డ క ము. భవన్నీతి దుర్నీతి, సన్మానుషం బింతయుకా లేని దుర్మానవ శ్రేణి నీవేల యీ వేల భూషించెదే? ఏమి భాపించెదే? వలనన్నుం బ్రమోషించెదే. రాయ చౌహత్తమల్లుకౌ వధూటీ సరోజాత భల్లుకా మహారాజ వేశ్యాభుజంగుకాహయానేక పగ్రామహేమా ది నానావుప-8 దాన చంగుక్తా వధూలోక పాంచాలు సర్వజ్ఞ సింగకమూపాలుఁ గైకొంట తప్పే? కకుప్పాల సంకాశుడే. వాని యొప్పల్ సతుల్ చెప్పరే? వలనొప్పింప ? మాతల్ తనూజా తలక్షాగా జాతవిత్తాశలై యూశలం బేశలత్వంబు ੇ కర్మిలింబాపి నారోటు రారోటు రకారతికా?గోర్కులీకోటు? నీవింత సెగ్గింప నెగ్గేమి గావించితిక్షా. లోకని ర్మాత నిర్మాతగా జేయ ‘ਭੰeਾਹ సదుర్జాతఁ గావించె ! విజ్ఞాతయోపా మనోవృత్త సంఘా తవుకా, మూతవుకొ, గామసిద్ధాంత విఖ్యాతవుకా, జూడ నేతద్ద రాలాపముల్ చిత్తసంతాపముల్గా బ్రెయోగింతు రే? కూe తుఁ జింతానది కౌ ముంతు రే పిన్ననా ಔಲ್ಲ মততc డెవ్వరింగో & వే, చేరవేః మున్న రంభోర్వమేనకాదుల్ సుకందర్ప సిద్ధాం తవేదుల్ వశీకార విద్యాధురీణుల్ ప్రవీణుల్ వర శేణి నూహిం పరే ! చూచి మోహింపచే ! వార లూహింపరే నీతులక్షా? పౌరుషము, దుర్మానవశ్రేణి-చెడు పురుషుల సమూహమును. కకుఖ్ పాల సంకాశుఁడు=దిక్పాలురం బోలినవాఁడు, మాతల్...లీలో టు=తల్లులు ధనమునం దాశ పుట్టినవారై తమకూఁతుండ్ర యాశలను Tవెు త్తఁ దనవును మూని పోగొట్టినారా, రక్షీంచు నాస #. ടൂറ് వారికడకు రారా, కోరినకోర్కులీరా యనుట. లాకనిర్మాత = బ్రహ్మ, నిర్మాత జి. త ల్లి లేకుండునట్లుగా, విజ్ఞాత . . . ఫూలేవుకో= శ్రీలమనో వ్యాపారముల నెల్లడి