పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ф" X b cs о г5 $ 399 Yo ూరనూస మున్నూడు నంచుం బ్రతీకింప 1 సీ వంతవై యింత 한 నేఁడు భూపాలుపాలై ప్రవర్తించుచోఁ గంబు కంఠీ, భవద్ద ్శునోత్కంఠతకా "రాజ గేప-Sriపకంఠంబులక్షా- వచ్చునీవారి নতত56 శ్రు రే వారి శా వారికుల్ వారధర్మంబు వారం చు దుర్వారులై . తన్మహాగేహ నిర్యూహ సేవారతాయూత భూపాలక వ్రాత వేదండ గండస్థలీ నిస్పర ద్దాన ధారావళీ జాతజంబాల సంఘం బు దుర్లంఘనీయంబు మాకుకా, మహాదుర్ల వుంటే చొరక్షా నిర్ధ మింపకౌ. మహరోత్సాహవై వత్స:మత్సాహచర్యంబు కార్యంబు గైకొందు రమ్మంచు で5 వ్మంచు 2 వల్లించు తల్లికా ధనాదాన * h 一光 వారకన్య తల్లి పల్కు నిరాకరించుట. •– విద్యామతల్లికా విటస్వాంతభల్లికా నిరూపించి కోపించి బుద్ధిం బ్రదీపించి అమ్మా! 3 వినన్నొల్ల బొమ్మా, విచారించుకొమ్లా, ఏ మొల్లమల్ =ఏధనము మొత్తములును, ఒల్ల మనుట, భవద్దర్శనోత్కంఠతకొ= నిన్ను చూడవలయు ననుతమిచేత, రాజగేహ ఉపకంఠములకౌ=రాజగృహ సమినాప ప్రదేశములను, వారి, జావారికుల్ =ద్వారపాలకులు, వారధరခ္ယထာယ ဆ~ రంచుకౌ=బోగమవృత్తి వారని, తన్మహా...దుర్లంఘనీయంబు=ఆతని నగరి పెద్ద వాకిళ్ల గుంపులయందు కొలుచునా సక్తితో వచ్చిన రాజసమూహముల యే నుంగుల చెక్కిటి పట్టులనుండి తొరఁగుచున్నదాన ధారల సమూహముచే పుట్టిన రొంపిగుంపు గడచిపోవఁ గష్టమైనది. * * ధనాదాన...మతల్లి కౌ=ధనములను తీయువిద్యయందు మేటియైనదానిని, విటస్వాంతభల్లి కౌ=విటకాండ్ర మనస్సులకు బల్లెమైనదానిని, సన్మానువంబు=

1. అ. నీవింతవై వింతలే స్నేనిఁ గల్పించెదే. గ. యింత దీవింతయై ఊనేఁడు నాసింగ భూపాలుపాలై, 2. అ. బోధించుతల్లికా. 8. వినం జూడనే

వొల్లఁబొమ్మా ; ద్రుతద్విత్వ భయమున నీ పాఠము పెట్టఁబడినది.