పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

22 : భో గి నీ ద ofడ క ము. లుకానీకు సీమా, కులోత్తంస! నే నూకులత్వంబునుం 2ుగాంద వూ మూట లేపాట వేమూటు లాలింపువారికానిరీక్షింప కీమూన వా ధీశుపై వూనసం బేల ಪಟ್ಟಿಂಪಣೆ. ముద్దుపట్టీ, భవచ్చాతురిం సర్వజ్ఞ సింగ తమా నాథుఁ దప్పించి దర్పించి లోకత్రయికా నీకు నర్పింతు నే. వూరునిO జారుఁ గావించి రప్పింతు నే, బ్రాఁతియే పైడి ? నాపైఁడి ! ఏపైడి లేదింటిలో? వింటినా రాచపాః రామి యిట్టట్టుఁ బోరామికికా మూలమే. మేలమే ? 1 ఇందు నవ్యారవిందాననా ! ముందు విన్దాననే లాట , క గ్లాట పాం చాల బంగాళ చోళాది రాజన్య కన్యల్ వయోరూప ధన్యల్ సదాస కలై దాసి యున్నా ర కేు. రా రకే పాసి. తత్పాద రాజీ వసందర్శ నారంభ సంరంభులై వీతహృద్దంభు లై కుంభినీశుల్ బహూపాయన ద్రవ్యహస్తుల్ 2ప్రశస్తుల్ మహాభక్తి న కందివం యొప్పిదములయిన వప్రములు మేలయినమై పూఁతలు బంగారు మొదలగు వానిని, ఈమా=ఇయ్యమా, వ్రాఁతియేవైఁడి=బంగారు తక్కువా, నాపైఁడి= నాబంగారూ, ఏపైఁడి=ఏబంగారు, రాచపోరామి=రాజునందలి మక్కువ, 3 ట్టు పోరామికికా =తలఁచినయింటికిఁ బోరాకుండుటకు, మూలము=స్థాగణముతలఁచిన యిండ్లకు బోను వలనుపడదనుట. ఇందు...ననా=చంద్రునివలె ই’ త్త తామరవలె నున్న మొగముగలదానా, విన్దాననే = ముందు వినియు న్నాను - లాట దేశాదుల రాజకన్యలు రాజును వరింపఁ గదిసియున్నారని విని యున్నాననుట. రారపేపాసి=ఆకన్యలు రాజును విడిచి రారcట - అనఁగా నీకు నవకాశము కలుగ నీయరనుట. వీతహృత్ దంభులై=మనస్సునందలి గర్వ మును విడిచినవారై కుంభినీశుల్=రాజులు,బహు ఉపాయన... సుల్=పెక్కు_ కానుకపదార్థములు Kల చేతులుగలవారు. నక్తం దివంబుల్ =రేయుంబవళ్ల, 1. 'అ. ఇంత రవ్వేలనే యిందున వ్యారవిందాననా. 2 క. సురూప ప్రశస్తుల్.