పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* Α δ δs о г5 కము, 21. సురేశుకా. గతిశ్రీజితోద్దండ వేదండ ! మాదడ నేదండముం జైంద దే. రాచదండంబు గండంబు పుండ్రేకు కోదండవిభ్రాజిత భ్రూయుగా! భూమిపాలావరోధంబు 1లో సన్నిరోధంబు నీకుకా మహాభద్రమూ ? భద్రమాతంగకుంభ స్తనీ ! 2 కన్నవారంబుగా వూహి తా దేశముల్ సేయఁగా మూకు ధరပ္မဝံဃ. కామాశుగా లోకనా ! వల కామాతురత్వ బునుం జెంద, రావూ ! 3భవత్సం Xతికా మున్ను గామా, త్రిలోకాభిరామాంబరానేక హేమాదు వఁబడిన శ్రీదేవేంద్రుఁడు గలవానిని - అట్టి మహాసంపన్నుని మనకు కరఁగించు ట మిక్కిలియు ' కష్టమనుట. గతిశ్రీ... వేదండ=గమన సంపదచే (నడక పెంపుచే) గెలువఁబడిన మదపుటేనుఁగు గలదానా-మదపు టేనుఁగునడను గెలిచిన నడగలదానా యనుట. మాదండ.. గండంబు=మాయొద్ద ఏదండమును ভ3cলত ఆజ్ఞ మొదలగునవి గలుగదు ; రాజులవలని దండమో గండము సువియో వారియొద్ద అడఁగి మడఁగి వెఱచుచు నుండవలయును; మాయెద్ద విచ్చలవిడిగా నేయడ్డు లేక యుండవచ్చుననుట. ఇందు అచ్చు.ప్రతుల పాఠము అసంగతమును అతిదుష్టమును, M r . " . . . . . - పండ్రేకు. ..యు"గా = చెఱకు విలువలె ప్రకాశించు బొమలజంట గల ਠਚ ਹਦ, భూమిసాలా. ...సన్నిరోధంబు = రాజాంతఃపురములో అడఁపఁబడి యుండుట, భద్ర ம் ஆ స్తనీ=భద్రగజముయొక్క కుంభములవంటి చన్నులుగવ્ય దానా. కన్నావారంబు...ధరంబు = నిన్నుఁగన్నట్టి బోగము i + వారముగాన హితములను ఆజ్ఞాపించుట మాకు ధర్మము. కామా...కనా = మరతూపుల వంటి చూపులదా నా. త్రిలాక. 曝 .హేమాదులు డా ముల్లోకములందు `ಮಿ-ಶಿ 1. అ. భూమిపాలావరోధంబు లేలా నిరోధంబు నీకు కౌ. 2. అ, కోన్నవారన్న యాదేశముల్ సేయఁగా నీకు ధర్మంబె; గనీకు న్నపారంబుగా మాహి తా దేశముల్ సేయఁగా మాకు ధర్మంబు. 8. ఇది. వ్రా, )إنه منة లేదు.