పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ФО జిక్కిరే. చొక్కిరే. 1 వారు. వారాదికృత్యంబుల జేయ వారక్రియల్ చెల్ల ੇ. తల్లిరాజుల్ బహు వ్యాజలే 2 భోజులే చంచలచ్చిత్తులే మత్తులే [పేరకాయత్తులే నూతనాసక్తులే Srf భసంయుక్తులే దోష సంసిక్తులే రంధ్రసంపాదులే వీతమ ర్యాదు లే. వారి సేవింపఁగా రాదులే, కాదులే,వాదు లేలా,నవై లాలతా చేహ ! సందేహమే దేహమే లే నలంపకా, నిలింపాంగనాధా ! సునాభా ! మదికా మానవే మానవేశాభిలాషంబులక్షా. నిన్ను లేవూగా ! భరింపంగ లేవూ?క్రరంగింప లే వూ 3న రేశుక్రా జిత శ్రీ పడుచులు,రిత్త పోరాములకౌ=వట్టి కూరుములచేతనే, నిక్క_ంపు పోరాములకొ_ యథార్థమైన గ్రాఫేమలను, గారాములకౌ=తమవలచినవారలందు-వారలకనుట. వారాదికృత్యంబులకౌ =బోగముతనము మొదలై నకార్యములను,రంధ్రసంపాదులే =తప్పలు కలిగించువారే. పోరామి=చెలిమి, నవఏలాల తాదేహ = క్రొత్త ఏలకి తీఁగ వంటి దేహముగ లదానా, నిలింపాంగ నాభా = దేవతాస్త్రీకి సాటియై רסדסה-57הe. మానవేశ అభిలామంబులకౌ=రాజునందలి కోరికలను. జితశ్రీ సురేశుకొ=గెలు —a 1. క. వీరు వారానివారాది కృత్యంబులం జెల్లవార క్రియల్ చెల్లవే. చ. వీరు వారానివారాధికృత్యంబులం చేరహదారాం క్రియల్ చెల్లుటల్స్ మూనవే. జ. వారకా రాధి కృత్యంబులం జేయు వారక్రియల్ చెల్లవే ; ట. వారు పోరా * కృత్యంబులకౌ జేయువారాక్రియల్ చెల్లవే. ద్రవా రాతి కృ...వారక్రియల్5 ఢ. వాకు వ్రారాధి కృ...వార క్రియల్, 2. ఇది. వ్రా. ప్ర. లేదు. 8. అ.నరే కుకా రత స్త్రీజితోద్దండ వం"డాహితా ఖర్వగర్వాంధ వేదండKండ స్థలీఖండి తా రాతి దండంబు గండంబు"గా నుండు నవుండలేశుకా విరాజన్ముఖాంభోజు --్భశగినీ రాజుతో నోజతో నీకుఁ బొతుండఁగాఁ బోలు సే. నీకు మాదండ - దండముకొ జెల్లదే. చెల్లనే రాచదండంబు గండంపు దండంబు"గా నిక్సకో దండ విభ్రాజిత Qö వ్రాఁత ప్రతుల లేదు. అర్థసంగతియు నిందుఁగలుగదు.